Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Typegodkjenning av vinduspusser og spyler til M1

Kommisjonsorordning (EU) nr. 1008/2010 av 9. november 2010 om krav til typegodkjenning av frontruteviske - og frontrutevaskesystemer visse motorkjøretøy og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning av generell sikkerhet for bil, tilhenge...

Commission Regulation (EU) No 1008/2010 of 9 November 2010 concerning type-approval requirements for windscreen wiper and washer systems of certain motor vehicles and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for t...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 9. november 2010, og trådte i kraft i EU 30. november 2010. Forordningen har vært sendt på høring i Norge.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

I europaparlamentets - og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 fastlegges de generelle bestemmelsene for krav til typegodkjenning av motorkjøretøy, herunder i forhold til vinduspusser og vindusspyler til frontvindu og typegodkjenning av frontrutevaskersystemer som separate tekniske enheter. Kommisjonsforordningen (EU) nr. 1008/2010 fastsetter spesifikke prosedyrer, tester og krav til slike typegodkjenninger. Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning, som vedrører typegodkjenningsprosedyren i henhold til europaparlamentets og Rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhenger til disse samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy.

Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv 78/318/EØF av 21. desember 1977 om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om krav til typegodkjenning av vinduspusser- og vindusspylesystemer i biler. De tekniske krav i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1008/2010 samsvarer med det opphevede direktiv, med ett unntak, denne forordningen har tilpasset kravene slik at de også omfatter kjøretøy med annen motorteknologi enn forbrenningsmotor. I praksis vil det si at kravene har blitt tilpasset personbiler med elektrisk eller hybrid drift. Virkeområdet for forordning svarer til virkeområdet for direktiv 78/318/EØF og er derfor begrenset til kjøretøy i klasse M1.

EF-hjemmel

Forordning (EU) nr. 1008/2010 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet for motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også punktet "status")

I det norske regelverket er krav til frontruteviske - og frontrutevaskesystemer regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 31-3 nr. 3. Bestemmelsen lyder som følger:

Bil med frontvindu skal ha effektiv vindusspyler og motordreven vinduspusser med minst to hastigheter og som på effektiv måte pusser tilstrekkelig del av frontvinduet. Bil som tilfredsstiller kravene i direktiv 78/318/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 94/68/EF, anses å oppfylle disse kravene.

Norsk gjennomføring

Forordningen medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav, da den viderefører kravene i direktiv 78/318/EØF som allerede er implementert i norsk rett. Forordningen vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen medfører heller ingen administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Det foreslås å endre kjøretøyforskriften § 31-3 nr. 3, slik at denne forordningen også tas med i henvisningen til EUs rettsakter.

Vurdering

Forordningen vurderes som akseptabel og relevant etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1008/2010
Basis rettsaktnr.: 661/2009
Celexnr.: 32010R1008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2010
Frist returnering standardskjema: 17.01.2010
Dato returnert standardskjema: 28.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2011
Høringsfrist: 29.11.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker

Til toppen