Elektroniske prosedyrer og tjenestedirektivet

Kommisjonsbeslutning 2011/130/EU av 25. februar 2011 som fastsetter minimumstiltak for grensekryssende behandling av dokumenter signert elektronisk av kompetent myndighet under direktiv 2006/123/EF av Europaparlamentet og Rådet om tjenester i det indre marked...

Commission decision 2011/130/EU of 25 February 2011 establishing minimum requirements for the cross-border processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on Services in the internal market. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2011

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg X. Generelle tjenster

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 10. februar 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen skal bidra til den praktiske gjennomføringen av tjenestedirektivet (direktiv 2006/123/EF). Det skal bli enklere å gjennomføre elektroniske prosedyrer over landegrensene via kontaktpunktene gjennom at EØS-statene gjensidig kan godkjenne hverandres elektroniske fremgangsmåter. I henhold til beslutningen har EØS-statene, på grunnlag av egnede risikovurderinger, anledning til å kreve avanserte elektroniske signaturer basert på kvalifiserte sertifikater, med eller uten et sikkert signaturfremstillingssystem, når visse fremgangsmåter eller formaliteter skal fullføres gjennom kontaktpunktene. Kommisjonsbeslutningen setter minimumskrav til bruk av signaturformat ved elektronisk signatur av dokumenter som behandles over landegrensene av myndighetene under kontaktpunktet. Hvis et land krever andre formater enn de som er listet opp i kommisjonsbeslutningen, så må dette landet legge til rette for en verifisering av de nevnte formatene.

Merknader

I henhold til tjenestedirektivets artikkel 6 skal tjenesteytere kunne fullføre alle framgangsmåter og formaliteter (blant annet erklæringer, meldinger og søknader) som er nødvendige for å få tilgang til å drive tjenestevirksomhet gjennom et felles kontaktpunkt. Etter artikkel 7 skal kontaktpunktet ha nødvendig informasjon om blant annet hvilke krav som gjelder for tjenesteytere knyttet til framgangsmåter og formaliteter, kontaktopplysninger om ansvarlige myndigheter, oppføring i registre, klageadgang i tilfelle tvist m.v. Artikkel 8 fastslår at EØS-statene skal sørge for at framgangsmåtene og formalitetene skal kunne fullføres elektronisk gjennom kontaktpunktet og vedkommende ansvarlige myndighet.  Brønnøysundregistrenes portal "Altinn" skal være det norske kontaktpunktet i henhold til tjenestedirektivet. Portalen har mye av informasjonen og funksjonaliteten som kreves og flere ansvarlige myndigheter er allerede tilknyttet. I første omgang vil det norske kontaktpunktet tilby informasjon. Brukerne vil dermed ikke måtte benytte elektronisk signatur for å få tilgang til kontaktpunktet.

Det antas at en tilrettelegging i henhold til beslutningen kun vil ha begrensede økonomiske konsekvenser for Brønnøysundregistrene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten krever verken lov- eller forskriftsendring. Kommisjonsbeslutningen og utkast til EØS-notat har vært på høring hos Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Post- og teletilsynet (PT) og Brønnøysundregistrene. Vi viser også til at Norge, deriblant Post- og teletilsynet, har deltatt i Europakommisjonens arbeidsgruppe om elektroniske framgangsmåter, som har vært med på å utarbeide beslutningen. Arbeidet bidrar til å redusere hindre for elektronisk samhandling for tjenesteytere som ønsker å tilby tjenester i EØS. Noen få av EØS-statene, deriblant Tyskland, krever et høyere sikkerhetsnivå på sertifikatene enn det vi har i Norge. Dette er ikke i motstrid med kommisjonsbeslutningen.

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Beslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/130/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/123/EF
Celexnr.: 32011D0130

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.03.2011
Frist returnering standardskjema: 13.04.2011
Dato returnert standardskjema: 20.06.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 021/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker