Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 495/2011 av 20. mai 2011 om endring av forordning (EF) nr. 109/2007 når det gjelder sammensetningen av fôrtilsetningsstoffet monensin natrium ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards composition of the feed additive monensin natrium...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av endret sammensetning av fôrtilsetningsstoffet monensin natrium, med handelsnavn Coxidin. Preparatet tilhører kategorien Koksidiostatika og histomonostatika, den funksjonelle gruppen Koksidiostatika og har identifikasjonsnr. 51 701. Det er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling og kalkun ved forordning (EF) nr. 109/2007, fram til 06.02.2017. Det er nå godkjent en endring av preparatet, ved at bærestoffet hvetekli er erstattet med kalsiumkarbonat. Det er ikke foretatt andre endringer i sammensetning eller bruksområde. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert preparatet og finner den nye sammensetningen trygg for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Likeså at det er effektivt for å forebygge koksidiose. Preparatet har fortsatt en dag tilbakeholdelsestid, det skal blandes inn i fôret i form av en premiks og ikke brukes i fôr som er tilsatt andre koksidiostatika. Høyeste tillatte innhold av rester av preparatet i næringsmidler, MRL-verdier, er også uendret, og de er 25 µg/kg skinn og fett og 8 µg/kg lever, nyrer og muskel.

Endringen i godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10.06.2021.  

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Monensin natrium er et koksidiostatikum som er godkjent i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten ventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Med kalsiumkarbonat som bærestoff vil produsenten av preparatet (Huvepharma NV Belgium) forsikre seg mot at hveten, som tidligere ble benyttet som bærestoff, kunne være genmodifisert. Monensin natrium blir brukt som tilsetningsstoff i fjørfefôr i Norge i dag, og fôrindustrien vil fortsette med det, også etter at preparatet har fått ny sammensetning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 495/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0495

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2011
Frist returnering standardskjema: 15.06.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.07.2011
Høringsfrist: 22.08.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen