Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 528/2011 av 30. mai 2011 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris og slaktegris (innehaver av godkjenningen Danisco Animal Nutrition) ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 528/2011 of 30 May 2011 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening (holder of the authorisation Danisco Animal Nutrition)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris og slaktegris. Preparatet ble i 2010 godkjent for ti år som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, verphøner, slaktekalkun og ender. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a11. Firmaet som innehar godkjenningen har nå søkt om utvidet godkjenning, og søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA). EFSA konkluderer med at enzympreparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Videre at det har potensial til å forbedre produksjonsresultatene også for griser ved å øke fordøyeligheten av fôret. Det er satt grense for minste tillatte innhold av endo-1,4-beta-xylanase på 2 000 U/kg fôr, der U er uttrykk for enzymaktivitet. Preparatet anbefales brukt i fôr med høgt innhold av ikke-stivelsespolysakkarider. Det skal benyttes i fôr til avvent smågris inntil ca 35 kg levendevekt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 20. juni 2021.

Merknader

Rettsakten medfører endring i forskrfit 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det ventes ikke at rettsakten får noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, da preparatet allerede er i bruk til andre dyrearter. Fôrindustrien får et enzympreparat som kan benyttes som tilsetningsstoff i fôr til mange dyrearter og kan derfor gi en effektiviseringsgevinst.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 528/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0528

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2011
Frist returnering standardskjema: 28.06.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.07.2011
Høringsfrist: 22.08.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker