Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011 av 31. mai 2011 om godkjenning av robenidine hydroklorid som fôrtilsetningsstoff til avlskanin og slaktekanin (innehaver av godkjenningen Alpharma Belgium BVBA) og som endrer forordningene (EF) nr. 2430/1999 og (EF) nr. 1800/2004...

Commission Implementing Regulation (EU) No 532/2011 of 31 May 2011 concerning the authorisation of robenidine hydrochloride as a feed additive for rabbits for breeding and rabbits for fattening (holder of the authorisation Alpharma Belgium BVBA) and amending Regulations (EC) No 2430/1999 and (EC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av et koksidiostatikum, robenidine hydroklorid, med handelsnavn Cycostat 66G, som fôrtilsetningsstoff til kaniner. Preparatet er klassifisert i kategorien Koksidiostatika og histomonostatika og har identifikasjonsnr. 5 1 758. Det er tidligere godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det "gamle" tilsetningsstoff-regelverket, både til avls- og slaktekanin og er nå søkt regodkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2003, det "nye" fôrtilsetningsstoff-regelverket, til samme formål.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert regodkjenningssøknaden og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Cycostat 66G har også ønsket effekt ved å forebygge mot koksidiose hos kaniner. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks, og det skal ikke brukes i fôrblandinger som inneholder andre koksidiostatika. Innehaveren av godkjenningen pålegges å opprette og gjennomføre et overvåkingsprogram for mulig utvikling av resistens mot Eimeria spp. Tilbakeholdelsestida på 5 dager for bruk av preparatet er opprettholdt. Grensene for største tillatte innhold av rester av preparatet i næringsmidler, MRL-verdiene, er også videreført. De er 200 µg/kg lever og nyre og 100 µg/kg alt annet vev, i våtvekt.

Siden sammensetningen og bruksområdet for preparatet er uendret, er det i en overgangsperiode tillatt å bruke premiks og fôrblandinger der det inngår, merket i samsvar med tidligere godkjenning, inntil lagervaren er brukt opp.

Godkjenningen av Cycostat 66G er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 21. juni 2021.

Merknader

Rettsakten krever ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Cycostat 66G er et koksidiostatikum som ikke er godkjent i Norge. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika til bruk i fôrvarer. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, og den sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgivning av regelverket som gjaldt ved tiltredelse av EØS-avtalen i 1994. Ved ikrafttredelse av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser" fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket (STIL) i 1987. Dette regelverket omfatter fem godkjente koksidiostatika. Regelverket er videreført, slik at det bare er de fem godkjente koksidiostatika som fortsatt er godkjent i Norge. Cycostat 66G er ikke blant disse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden preparatet ikke er godkjent i Norge, vil rettsakten ikke få noen konsekvenser. Mattilsynet sender likevel informasjon om rettsakten til relevante organisasjoner og til fôrindustrien, slik at de holdes orientert om EUs regelverk, selv om preparatet ikke er godkjent i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel på bakgrunn av unntaket Norge har i EØS-avtalen for koksidiostatika som fôrtilsetningsstoff.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 532/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0532

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2011
Frist returnering standardskjema: 28.06.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen