Hydrogendrevne motorkjøretøyer

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 406/2010 av 26. april 2010 om gjennomførelse av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 om typegodkjennelse av hydrogendrevne motorkjøretøyer...

COMMISSION REGULATION (EU) No 406/2010 of 26 April 2010 implementing Regulation (EC) No 79/2009 of the European Parliament and of the Council on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 26. april 2010 og trådte i kraft i EU 8. juni 2010. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. april 2012, beslutning nr. 81/2012. Rettsakten blir implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 406/2010 er en gjennomføringsforordning til europaparlaments- og rådsforordning 79/2009 om typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøy. Forordning 79/2009 er per dato innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen inneholder basiskravene for typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøy, mens forordning 406/2010 inneholder de detaljerte tekniske kravene til hydrogenkomponentene. Det stilles spesifikke, detaljerte krav til konstruksjon og plassering av hydrogenkomponenter, til både systemer for komprimert hydrogen og flytende (nedkjølt) hydrogen. Det stilles også krav til elektroniske kontrollsystemer i slike kjøretøy.

Forordningen beskriver videre de administrative prosedyrene for godkjenning av hydrogendrevne kjøretøy, og unntar hydrogendrevne kjøretøy fra visse typegodkjenningskrav som ikke er relevante for slike kjøretøy. 

Merknader

Kommisjonsforordning 406/2010 gjennomfører europaparlaments - og rådsforordning 79/2009 som er vedtatt med hjemmel i EF-traktaten artikkel 95.

Forordningene sikrer en harmonisering av regelverket for godkjenning av hydrogendrevne kjøretøy i EU/EØS. Forordning (EU) nr. 406/2010 vil forenkle prosessen med typegodkjenning av hydrogenbiler, og sikre at alle hydrogenbiler og komponenter til hydrogenbiler oppfyller minimumssikkerhetskrav. Forordningen vil ha positive konsekvenser for private og for offentlige myndigheter i Norge, da den innebærer kostnadsbesparelser ved at typegodkjenningsprosessen forenkles betydelig.

Det finnes norske leverandører av hydrogenkomponenter til biler. For disse kan det i en overgangsfase ha noen økonomiske og praktiske konsekvenser ved at de må tilpasse produktene til nye krav. På den annen side vil hele det europeiske markedet få enhetlige tekniske krav, noe som på lenger sikt er en stor fordel for leverandørindustrien.

Implementeringen medfører ikke administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelse av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)593
Rettsaktnr.: 0406/2010
Basis rettsaktnr.: 0079/2009
Celexnr.: 32010R0406

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2010
Frist returnering standardskjema: 22.07.2010
Dato returnert standardskjema: 18.01.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2011
Høringsfrist: 29.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker