Plantevernmiddelrester fo (EU) nr. 508/2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 508/2011 av 24. mai 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av abamectin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, fenhexamid, prokvinazid, protioko...

Commission Regulation (EU) No 508/2011 of 24 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, fenhexamid, proquinazid, prothioco...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten angir maksimum grenseverdier for rester av abamectin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, fenhexamid, prokvinazid, protiokonazol, pyraclostrobin, spirotetramat, tiakloprid, tiametoksam og trifloksystrobin i eller på visse produkter, se tabell 1.  

Rettsakten er endret som en konsekvens av at disse aktive stoffene er søkt godkjent til bruk i nye kulturer. Grenseverdiene som tidligere har vært på deteksjonsgrensen, settes opp. Forslagene til nye verdier er vurdert av EFSA og funnet akseptable i forhold til forbrukernes sikkerhet både på kort og lang sikt.  

Tabell 1: Endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på visse produkter. 

Stoff

Produkter hvor MRL er søkt endret og årsak

Abamectin

Aprikoser og fersken

Acetamiprid

Vårkarse og sareptasennep

Cyprodinil

Friske linser

Difenoconazole

Pepper og eggfrukter (auberginer)

Dimethomorph

Hvitløk, kepaløk, sjalottløk, eggfrukt og artisjokk

Fenhexamid

Kepaløk

Prokvinazid

Jordbær

Protiokonazol

Diverse rotgrønnsaker

Pyraclostrobin

Tomater, eggfrukt, artisjokk og knollselleri

Spirotetramat

Brukt for mange avlinger utenfor EU

Tiakloprid

Bomullsfrø og fiken

Tiametoksam

Jordbær og bønner med belg

Trifloksystrobin

Bladkål

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknaderRettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 508/2011
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32011R0508

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2011
Frist returnering standardskjema: 08.07.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2011
Høringsfrist: 10.10.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen