Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 559/2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 559/2011 av 7. juni 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metyl, trisulfuron og tritikonazol i el...

Commission Regulation (EU) No. 559/2011 of 7 June 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron and tritico...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 7. juni 2011 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier for rester av kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metyl, trisulfuron og tritikonazol i eller på visse produkter, se tabell 1.

Grenseverdiene settes ned for alle stoffene, bortsett fra for fenamifos i druer, og forblir uendret for trisulfuron og tritikonazol.

Bruk av kaptan har opphørt i enkelte kulturer og grenseverdien er derfor satt ned til deteksjonsgrensa. For noen av stoffene har det kommet ny dokumentasjon etter siste vurdering som viser at grenseverdiene i enkelte produkter må senkes av hensyn til forbrukernes inntak. For de øvrige stoffene har en fornyet vurdering av den foreliggende dokumentasjonen vist at grenseverdiene bør settes ned. Trisulfuron og tritikonazol er flyttet fra vedlegg III del B i forordning (EF) nr. 396/2005 som er midlertidige verdier, til vedlegg II i den samme forordningen.

Det gis en overgangsperiode på 6 måneder for at medlemsstatene og andre interessenter skal få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene. Det gis også unntak for produkter som er lovlig produsert før forordningen trer i kraft. Forordningen trer i kraft 1. januar 2012 i EU.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert forslagene til grenseverdier og funnet dem helsemessig trygge. 

Tabell 1: Fastsettelse og endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter.

 Stoff

Kulturer hvor MRL er vurdert og endret

Kommentarer

Kaptan

Selleri, spinat og persille

MRL til deteksjonsgrense

Karbendazim

Grapefrukt, appelsiner og tomater

MRL senket p.g.a. ny vurdering av forbrukereksponering

Cyromazin

Salat og bredbladet endive

MRL senket p.g.a. forbrukerbeskyttelse

Etefon

Bygg, havre, rug og hvete

MRL

Fenamifos

Tomater, eggfrukter, vannmelon, mandelgresskar, rosenkål, bananer, peanøtter og oljefrø og druer

For alle produktene, bortsett fra druer, blir MRL senket. MRL for druer blir hevet.

Tiofanat-metyl

Tomater

MRL senket p.g.a. ny vurdering av forbrukereksponering

Trisulfuron

Tritikonazol

(Tabellen er ikke fullstendig - se vedlegg til forordning (EU) nr. 559/2011 for nøyaktig angivelse.)

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  

Vurdering

Plantevernmidlene etefon, tiofanat-metyl og tritikonazol er tillatt brukt i Norge. De øvrige plantevernmidlene som rettsakten omfatter, er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 559/2011
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32011R0559

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2011
Frist returnering standardskjema: 05.08.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.08.2011
Høringsfrist: 15.11.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen