Salmonella i slaktekylling

Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2012 av 8. mars 2012 vedrørende et unionsmål for reduksjon av Salmonella entiritidis og Salmonella typhimurium i flokker av slaktekylling, som angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003...

Commission Regulation (EU) No 200/2012 of 8 March 2012 concerning a Union target for the reduction of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in flocks of broilers, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

På SCFCAH-møtet 17. mai 2011 påpekte flere medlemsstater og Norge at man ønsker å beholde dagens krav om testing i løpet av de siste tre ukene før slakting for alle slaktekyllinger, også for saktevoksende slaktekyllinger eldre enn 12 uker (84 dager).

Rettsakten ble vedtatt i EU første gang 17.10.2011 og deretter sendt på scrutiny-høring, før endelig vedtakelse i EU 8. mars 2012. Mattilsynet har igangsatt arbeid med gjennomføring av rettsakten og utfyllende bestemmelser i norsk regelverk. Dato for høringsstart er tentativ.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2012 omhandler fastsettelse av et endelig unionsmål for reduksjon av Salmonella hos flokker av slaktekylling i henhold til kravet gitt i forordning (EF) nr. 2160/2003. Forordning (EF) nr. 2160/2003 artikkel 4 krever fastsettelse av mål for reduksjon av forekomsten av zoonoser. Videre er det lagt inn at resultatene av prøvene, som er tatt av hver flokk av slaktekyllingene i henhold til denne rettsakten, er en del av matkjede-informasjonen som kreves i henhold til vedlegg II i forordning (EF) nr. 853/2004.

Kommisjonen har på bakgrunn av en risikovurdering fra EFSA laget et utkast til ny rettsakt, som omfatter Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium, inkludert monofasiske varianter som man antar oftest er årsak til salmonellainfeksjon hos mennesker. Videre er rettsakten harmonisert med de sist endrede salmonellarettsaktene med hensyn til prøvetakingsmetoder og prøvetakingsplan. Hovedinnholdet i rettsakten er en videreføring av allerede eksisterende krav som er dekket av tidligere høring, jf. Høringsnotat - forslag til endrede regler om kontroll av Salmonella datert 30.10.2009. Rettsakten opphever forordning (EF) nr. 646/2007.
I rettsakten åpner Kommisjonen for at nasjonale myndigheter kan tillate at flokker med saktevoksende økologiske slaktekyllinger eldre enn 81 dager kan testes i løpet av de 6 siste ukene før slakting. I dag er det krav om at alle slaktekyllinger skal testes i løpet av de tre siste ukene før slakting. Bakgrunnen for forslaget er at ikke alle slaktekyllingene i samme flokk sendes til slakting samtidig. I Norge slaktes økologiske slaktekyllinger ved ca. 12 ukers alder (84 dager) og vanlig slaktekylling ved ca. 6 ukers alder (42 dager).

Merknader
Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører en teknisk endring i forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (salmonellaforskriften), som er nasjonal, og i forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer (henvisningsforskriften) når rettsakten tas inn i EØS-avtalen. Selv om rettsakten åpner for at myndighetene kan tillate at saktevoksende slaktekyllinger testes i løpet av de siste 6 uker før slakting, vil Mattilsynet beholde dagens krav om testing i løpet av de siste tre ukene for alle slaktekyllinger, også for saktevoksende slaktekyllinger eldre enn 12 uker (84 dager). Bakgrunnen er at smitte kan skje (for eksempel via fôr) helt frem til slakting. Derfor ønsker Mattilsynet at alle slaktekyllinger testes så nær slaktetidspunktet som mulig. Endringen vil ikke påvirke Norges salmonellagaranti, idet kravene angitt i salmonellagarantien fortsatt må følges ved eventuell eksport av kjøtt fra slaktekylling fra EØS-stater til Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Det gjøres kun tekniske endringer i forskriftene. Gjennomføring av rettsakten vil derfor ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 200/2012
Basis rettsaktnr.: 2160/2003
Celexnr.: 32012R0200

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2012
Frist returnering standardskjema: 20.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.03.2012
Høringsfrist: 01.06.2012
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen