Salmonella verpehøns

Kommisjonsforordning (EU) nr. 517/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 hva angår Fellesskapets mål for reduksjon av forekomsten av visse Salmonella serotyper i flokker av eggleggende høner av arten Gallus gallus og om endring av forordnin...

Commision Regulation (EU) No 517/2011 of 25 Mai 2011 implementing Regulation (EU) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Union target for the reduction of the prevalence of certain Salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) N...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 517/2011 gjennomfører forordning (EF) nr. 2160/2003 om EU-prevalensmål for reduksjon av forekomsten av visse salmonellaserotyper i verpehøns av arten Gallus gallus. Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 200/2010, og opphever forordning (EF) nr.1168/2006.

I rettsakten reviderer Kommisjonen målsetninger for reduksjon av salmonellaforekomsten hos verpehøns, noe som skal resultere i færre salmonella-infiserte egg i EU. Hver enkelt medlemsstat skal arbeide for å redusere prevalensen av salmonella-infiserte verpehøns med en bestemt minimumsprosentsats i året, jf. forordningens artikkel 1. Den årlige minimumsprosenten for reduksjon i det enkelte medlemsland avhenger av prevalensen det foregående år.

Forordning (EF) nr. 2160/2003 artikkel 4 krever fastsettelse av mål for reduksjon av forekomsten av zoonoser. For verpehøns er det i denne rettsakten fastsatt nytt mål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. Forordning (EF) nr. 2160/2003 endres ved at det i vedlegg II, del C settes inn et punkt 6 om at alle henvisninger til Salmonella typhimurium i det aktuelle avsnittet også omfatter monofasiske former. Det er også i forordningens vedlegg fastsatt revidert prøvetakingsregime for å bekrefte måloppnåelse. Videre fastsetter rettsakten i vedlegget ulike kontrolltiltak som skal etterprøve om EF-målet for reduksjon av forekomsten av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøns av arten Gallus gallus etterleves. Disse kravene er knyttet opp til prøvetaking, overvåking samt undersøkelse av prøver fra verpehønsflokker. Her finnes også utfyllende bestemmelser vedrørende informasjon om resultater og videre rapportering.

Forordningen endrer også forordning (EU) nr. 200/2010 ved at artikkel 1 også omfatter monofasiske Salmonella typhimurium. 

Rettsakten inneholder også myndighetsforpliktelser. 

Merknader

Rettsakten medfører en teknisk endring i forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (salmonellaforskriften) som er nasjonal og i forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer (henvisningsforskriften) når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Etter Mattilsynets vurdering er det åpenbart unødvendig å høre rettsakten ettersom innholdet i rettsakten allerede er en del av salmonellaforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er kun tekniske endringer som vil bli gjort i forskriftene. Gjennomføring av rettsakten vil derfor ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller for bransjen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 517/2011
Basis rettsaktnr.: 2160/2003
Celexnr.: 32011R0517

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2011
Frist returnering standardskjema: 08.07.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen