Vet-KSP i visse EU-stater

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/360/EU av 20. juni 2011 om endring av vedtak 2008/855/EF når det gjelder dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn og Slovakia ...

Commission Implementing Decision of 20 June 2011 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Hungary and Slovakia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 28. juni 2011 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2011/360/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2008/855/EF, som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området.

Ungarn har informert Kommisjonen om at man har lykkes i å utrydde klassisk svinepest hos villsvin i området Heves og visse deler av området Borsod-Abaúj-Zemplén. Slovakia har informert Kommisjonen om at man har lykkes i å utrydde klassisk svinepest hos tamsvin og villsvin i områdene som har vært oppført på listen til kommisjonsvedtak 2008/855/EF, slik at hele landet nå er å anse som fritt for denne sykdommen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Økonomiske og administrative konsekvenser Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av svin og villsvin og kjøtt av disse til Norge fra de berørte områdene forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/360/EU
Celexnr.: 32011D0360

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.06.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 28.06.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: