Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 536/2011 av 1. juni 2011 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF og vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysningene om Sør-Afrika på listen over tredjeland og deler av tredjeland ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 536/2011 of 1 June 2011 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for South Africa in the lists of third countries or parts thereof...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift    3. juni 2011 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at Sør-Afrika den 9. april i år meldte om utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N2 på sitt område.

Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. Sør-Afrika er oppført på tredjelandslisten som et tredjeland hvorfra det er tillatt å importere avls- og bruksstrutsefugler, daggamle kyllinger, rugeegg og kjøtt av strutsefugler til EØS-området. Etter utbruddet av HPAI kan ikke Sør-Afrika lenger betraktes som fritt for denne sykdommen, og sørafrikanske myndigheter har derfor suspendert utstedelsen av dyrehelsesertifikater med øyeblikkelig virkning. Tredjelandslisten for import endres i tråd med dette.

Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF. Som følge av utbruddet av HPAI fyller ikke lenger Sør-Afrika de dyrehelsemessige betingelser for å kunne benytte såkalt ”behandling A” på varer som består av eller inneholder kjøtt av oppdrettede strutsefugler eller behandlede mager, blærer og tarmer fra strutsefugler til konsum. Videre fyller ikke Sør-Afrika betingelsene for å kunne benytte såkalt ”behandling E” på biltong / tørket kjøtt og pasteuriserte kjøttprodukter som består av eller inneholder kjøtt av fjørfe, oppdrettet fjørvilt, strutsefugler og viltlevende fuglevilt. Disse behandlingene er nå ikke tilstrekkelige for å fjerne dyrehelsemessig risiko knyttet til disse varene. Opplysningene om Sør-Afrika endres derfor for å sikre at varene gjennomgår en passende behandling.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 536/2011.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA. 

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift. I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 536/2011. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes vedlegg II og vedlegg III med oppdaterte versjoner som følger av forordning (EU) nr. 536/2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0536/2011
Celexnr.: 32011R0536

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.06.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 06.06.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen