Overvåkningsprogram for reststoffer

Kommisjonsvedtak 2011/163/EU av 16. mars 2011 om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF...

Commission Decision 2011/163/EU of 16 March 2011 on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.05.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og gjennomført i norsk forskrift uten forutgående høring, jf. matloven §23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter vedtak 2004/432/EF med liste over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter og som dermed oppfyller ett av kravene til eksport til EØS-området. Vedlegget med liste over tredjestater er oppdatert. I tillegg er det kommet med en bestemmelse om at råvarer som en tredjestat importerer fra en annen tredjestat eller et medlemsland for så å eksportere til EU, skal komme fra en godkjent virksomhet. Det skal tilføyes en fotnote i listen som opplyser om at råvarene tilfredsstiller disse kravene.

Merknader

Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Det gamle vedtaket er gjennomført i 5 forskrifter:

- Forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr

- Forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater

- Forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater

- Forskrift 28. mai 2009 nr. 577 om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater

- Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1180 om fra hvilke tredjestater det kan importeres snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter

 Den fragmenterte gjennomføringen gjør regelverket uklart og vanskelig å oppdatere. Derfor er det nye vedtaket gjennomført i én forskrift: Forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 163/2011
Celexnr.: 32011D0163

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.03.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 24.06.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker