Plantevernmiddelrester fo (EF) nr 460/2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 460/2011 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av klorantraniliprol (DPX E-2Y45) i eller på gulrøtter...

Commission Regulation (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the of Council as regards maximum residue levels for chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) in or on carrots...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdien for rester av stoffet klorantraniliprol i eller på gulrøtter. Grenseverdien for klorantraniliprol endres midlertidig i henhold til artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005. Frankrike har gitt en midlertidig godkjenning av klorantraniliprol i gulrøtter for å bekjempe gulrotflue. Angrepet av denne skadegjøreren var uforutsigbart og den kan ikke bekjempes med andre midler. Maksimum grenseverdi for klorantraniliprol er midlertidig hevet fra 0,02 mg/kg til 0,08 mg/kg fram til 31.12.2012.

Frankrike har foretatt en helserisikovurdering og konkludert med at gulrøtter behandlet med klorantraniliprol er helsemessig trygge for forbrukerne. Grenseverdien har i tillegg blitt vurdert av EFSA (European Food Safety Authority). EFSA vurderer også at gulrøtter hvor maksimumsgrensen er hevet fra 0,02 mg/kg til 0,08 mg/kg fram til 31.12.2012 er helsemessige trygge for forbrukerne.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet,  Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten øker grenseverdien for klorantraniliprol i gulrøtter. Det kan medføre at forbrukernes eksponering for disse stoffene via næringsmidler kan øke med inntak av gulrøtter fra Frankrike. EFSA har imidlertid vurdert de nye grenseverdiene som helsemessig trygge, både når det gjelder akutt risiko og fare for skadevirkninger ved lang tids inntak av næringsmidler som inneholder rester. Stoffet er ikke godkjent til bruk i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Det er første gang noe har blitt notifisert i henhold til artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005, som sier at en medlemsstat kan unntaksvis benytte et plantevernmiddel til mat- og fôrprodukter som ikke oppfyller regelverket hvis de ikke utgjør en uakseptabel risiko. Saken ble derfor diskutert internt i EU, hvor juristene mente at i slike tilfeller kunne det fastsettes maksimale grenseverdier (MRL) uten å konsultere EFSA. EFSA har likevel foretatt en vitenskapelig vurdering, jf. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1859.htm hvor de ikke går mot en midlertidig heving av grenseverdien for klorantraniliprol i gulrøtter til 0,08 mg/kg. Saken har også vært diskutert i SCFCAH Plant Protection Products - Pesticides Residues. Ingen medlemsstater var i mot å endre grenseverdien for klorantraniliprol for en to-årsperiode.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 460/2011
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32011R0460

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2011
Frist returnering standardskjema: 28.06.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2011
Høringsfrist: 10.09.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen