Pre-eksport godkjenning av hvete fra Canada

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2011 som godkjenner pre-eksport kontroll utført av Canada på hvete og hvetemel med hensyn til innhold av okratoksin A...

Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2011 approving the pre-export checks carried out by Canada on wheat and wheat flour as regards the presence of ochratoxin A...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Utkast til rettsakt har vært diskutert i arbeidsgruppen Agricultural Contaminants flere ganger. Saken ble også diskutert i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon for toksikologisk trygghet, i mai 2011. Rettsakten ble vedtatt i samme forum 4. juli 2011, og vil være gjeldende i EU fra 1. oktober 2011.

Rettsakten erinnlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner Canadas pre-eksport kontroll av hvete og hvetemel til EU. Godkjenningen er gitt fordi EU har sett at mat eller fôr eksportert fra denne tredjestaten har vært underlagt de samme krav eller tilsvarende krav i regelverket som det EU har. EU vil med denne rettsakten redusere kravene til fysisk kontroll og prøvetaking av de aktuelle varene fra Canada når de ankommer EU. Dokumentkontroll vil bli foretatt ved ankomst til EU som før. For å få en slik pre-eksport godkjenning må hvert enkelt parti følges av et sertifikat (vedlegg til forordningen) samt analyseresultater for okratoksin A og være attestert av offentlig myndighet i Canada (Canadian Grain Commission).

Merknader

Økonomiske og adminstrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at forordningen vil få noen praktisk betydning i Norge. Kanadisk hvete er i utgangspunktet ikke noe vi har vurdert som et risikoprodukt med spesielt behov for oppfølging. Siden Europakommisjonen nå ser ut til å velge forordning som type rettsakt for en slik godkjenning (og ikke vedtak som for peanøttene fra USA), vil den likevel medføre behov for regelverksendring. Utover arbeidet med selveregelverksendringen, antas ikke rettsakten å ha administrative og økonomiske konsekvenser.

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring. Forskriften vil i ikke medføre noen materielle endringer i Mattilsynets importkontroll.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Kommisjonen har i kommisjonsvedtak 2008/47/EF tidligere godkjent pre-eksport kontroll hos tredjeland. Den gang gjaldt godkjenningen peanøtter/peanøttprodukter fra USA med hensyn til innhold av aflatoksiner. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2011 er bygget på samme oppskrift. Forordningen setter ikke spesifikke krav til reduksjon, men viser til kontrollforordningen og en risikobasert kontrollplan.

Norge har stilt spørsmål i arbeidsgruppen om hvor stor reduksjon av kontroll man i praksis bør gjøre når Canada får slik pre-eksport kontroll, og hva vil dette regelverket ha å si i praksis. Kommisjonen svarte da at dette skal være en positiv diskriminering. Om man i sin kontrollplan har at man skal kontrollere okratoksin A i 5 % av alle hvetepartier fra Canada, så kan man nå f.eks. gjøre 1 % kontroll. Om man gjennomfører kontroll av 1 % av forsendelser fra andre tredjeland, så gjør man 0,5 % kontroll av kanadisk hvete. Om landene i sine kontrollplaner ikke har noen kontroll eller prøvetaking av kanadisk hvete overhodet, blir det ikke noen endringer på det. Hovedpoenget er at landene skal diskriminere positivt.

I Norge prioriterer Mattilsynet å analysere risikoprodukter for mykotoksiner i henhold til forordning (EF) nr. 1152/2009 og forordning (EF) nr. 669/2009 ved import. Kanadiske produkter er ikke omfattet av noen av disse forordningene. I tillegg gjennomføres et årlig OK-program av varer på det norske markedet, inklusive norske og importerte hveteprodukter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 844/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0844

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2011
Frist returnering standardskjema: 14.10.2011
Dato returnert standardskjema: 19.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 080/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker