Spørreskjema avfallsforbrenningsdirektivet

Kommisjonsbeslutning 2010/731/EU med spørreskjema for rapportering av gjennomføring av direktiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall...

Commission decision establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council on the incineration of waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EU.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen fastslår at medlemsstater skal bruke spørreskjemaet som er vedlagt beslutningen til å rapportere på gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF (avfallsforbrenningsdirektivet). Perioden det skal rapporteres for er 1. januar 2009 til 31. desember 2011. Dette er det andre spørreskjemaet for rapportering på avfallsforbrenningsdirektivet. Det første gjaldt for perioden 2006 til 2008.

Merknader

Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i avfallsforbrenningsdirektivet 2000/76/EF, som igjen er hjemlet i EF-traktaten artikkel 175.

Rettslige konsekvenser for Norge

Det anses ikke å være behov for forskriftsendring for å gjennomføre beslutningen i norsk rett. Beslutningen ansees gjennomført når norske myndigheter bruker spørreskjemaet for å rapportere på gjennomføringen av avfallsforbrenningsdirektivet.

Administrative konsekvenser

Beslutningen får administrative konsekvenser ved at norske myndigheter må rapportere på gjennomføringen av avfallsforbrenningsdirektivet. Klima- og forurensningsdirektoratet vil trolig stå for rapporteringen.

Økonomiske konsekvenser 

Beslutningen forventes ikke å få økonomiske konsekvenser ettersom rapporteringsforpliktelsene trolig vil kunne gjennomføres innenfor rammene av dagens ressurssituasjon.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen ble behandlet i spesialutvalget for miljø 8. juni 2011. Beslutningen ble vurdert som akseptabel og EØS-relevant.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)731
Rettsaktnr.: 2010/731/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/76/EF
Celexnr.: 32010D0731

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2011
Frist returnering standardskjema: 08.06.2011
Dato returnert standardskjema: 22.06.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: