Spørreskjema implementering IPPC

Kommisjonsbeslutning 2010/728/EU om spørreskjema til bruk for rapportering om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EC vedrørende integrert forebygging og begrensning av forurensning ...

Commission Decision of 29 November 2010, establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and controll (IPPC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 29. november 2010.

Sammendrag av innholdet

Kommisjonsbeslutningen omhandler rapporteringsskjema knyttet til implementeringen av direktiv 2008/1/EF vedrørende integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC-direktivet). Direktivet er en såkalt kodifisert versjon (codified version) av det opprinnelige IPPC-direktivet (96/61/EF) med etterfølgende endringer. I følge direktivets artikkel 17 skal det rapporteres på nasjonal implementering av direktivet, samt dets effektivitet sammenlignet med andre av EUs miljømessige virkemidler.

Rapporteringen skal dekke perioden fra 1. januar 2009 til 31. desember 2011.

Merknader 

Kommisjonsbeslutningen om rapporteringsskjemaet er hjemlet i direktiv 2008/1/EF artikkel 17.

Det antas at beslutningen verken vil ha budsjettmessige eller rettslige konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Temaene i spørreskjemaet kommer inn under normal oppfølging av regelverk som vedtas. Det er derfor ikke behov for endringer i norsk regelverk. Kommisjonsbeslutning om rapporteringsskjema om gjennomføringen av direktiv 2008/1/EF for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2011 anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/728/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/1/EF
Celexnr.: 32010D0728

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2010
Frist returnering standardskjema: 13.01.2011
Dato returnert standardskjema: 21.06.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 029/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker