Tekniske tilpasninger 2004/42/EC - VOC

Direktiv av 19. november om tekniske tilpasninger og fremdrift i henhold til Annex III jf. Direktiv 2004/42/EC om begrensninger av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) ...

COMMISSION DIRECTIVE of 19 November 2010, on the adaption to technical progress of Annex III to Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Direktivet ble vedtatt 19. November 2010.

Sammendrag av innhold
Ved analysering av innholdet av flyktige organiske forbindelser (VOC) i maling og lakk er det i vedlegg III i direktiv 2004/42 oppgitt hvilke analysemetoder som skal brukes. Analysemetoden ISO 11890-2 ble revidert i 2006. Som en følge av dette er nå vedlegg III endret. Endringen av vedlegget betyr at den reviderte ISO 11890-2 kan brukes hvis reaktive fortynnere ikke er til stede, men det blir nå også mulig å bruke ISO 11890-1 hvis innholdet flyktige organiske forbindelser er 15 vektprosent eller mer og reaktive fortynner ikke er tilstede. ISO 11890-1 er en rimeligere analysemetode. Hvis det som skal analyseres inneholder reaktive fortynner må fortsatt analysemetoden ASTMD 2369 brukes.

Merknader 
Direktivet er hjemlet i direktiv 2004/42/EF artikkel 11.

Norge har gjennomført direktiv 2004/42/EF i kapittel 3 i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Direktivet vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet behandles i spesialutvalget for miljø 8. juni 2011 og anses som relevant og akseptabelt.

Vurdering

Den tekniske tilpasningen kommer som en følge av endring av analysestandarder. Det er derfor naturlig at forskriftsteksten endres slik at reviderte analysemetoder kan tas i bruk. Innholdet i det nye vedlegg III i direktiv 2004/42 skal tas inn i norsk lovverk. Det vil da erstatte tidligere innført avsnitt om analysemetoder i forskrift om begrensnings i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Kommisjonsbeslutning om teknisk tilpasning relatert til analysemetoder anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/79/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/42/EF
Celexnr.: 32010L0079

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2010
Frist returnering standardskjema: 13.01.2011
Dato returnert standardskjema: 10.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 050/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: