Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/267/EU av 3. mai 2011 om endring av vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Sør-Afrika i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dyr av hes...

Commission Implementing Decision 2011/267/EU of 3 May 2011 amending Decision 2004/211/EC as regards the entry for South Africa in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the European Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.05.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 4. mai 2011 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at Sør-Afrika i mars i år meldte om utbrudd av afrikansk hestepest på grensen til en frisone i Cape Town. Import av levende dyr av hestefamilien samt av sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien har inntil nå vært tillatt fra denne frisonen til EØS-området. Utbruddet av hestepest har vært omfattende. Situasjonen vil kunne utgjøre en alvorlig dyrehelsemessig risiko for dyr av hestefamilien i EØS-området, og frisonen i Sør-Afrika bør derfor fjernes fra listen over områder hvorfra det tillates import. Formålet er å hindre spredning av dyresykdommen til EØS-området. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse på tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien fra Sør-Afrika ikke lenger er tillatt. Tilsvarende endres vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/267/EU
Celexnr.: 32011D0267

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 06.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen