Vet-tredjelandsimport

Kommisjonsvedtak 2011/238/EU av 13. april 2011 om endring av vedtak 2007/843/EF når det gjelder programmet for bekjempelse av salmonella hos visse typer fjørfe og fjørfeprodukter i Tunisia...

Commission Decision 2011/238/EU of 13 April 2011 amending Decision 2007/843/EC as regards the control programme for Salmonella in certain poultry and eggs in Tunisia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.05.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2007/843/EF godkjenner enkelte tredjelands kontrollprogrammer for salmonella i fjørfe og fjørfeprodukter. Tunisia har nå stanset sitt kontrollprogram, og kommisjonen trekker tilbake godkjenningen for Tunisia.

Endringene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2011/238/EU.

Merknader

Endringene medfører ingen endringer i norsk regelverk. Innskrenkninger i importadgangen fra Tunisia til EØS-området er tatt høyde for i norsk rett ved at oppføringer på tredjelandslistene som er vedlagt forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater er endret når det gjelder Tunisia. Dette er i henhold til kommisjonens forordning (EU) nr. 364/2011 som endrer forordning (EF) nr. 798/2008 og (EF) nr. 1291/2008.Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/238/EF
Celexnr.: 32011D0238

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen