Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ytterligere liberalisering av 900 og 1800 MHz

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/251/EU av 18. april 2011 som endrer kommisjonsbeslutning 2009/766/EC om harmoniseringen av 900 og 1800 MHz-båndene for jordbaserte systemer som kan tilby felleseuropeiske elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet....

Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2011

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsgjennomføringsbeslutningen ble vedtatt i EU 18. april 2011 og er offentliggjort i Official Journal 27. april 2011 (L 106/9). Beslutningen ble vedtatt tatt inn i EØS-avtalen av EØS-komiteen den 28. september 2012, ikrafttredelse 29. september 2012.

900 MHz-frekvensbåndethar gjennom det såkalteGSM-direktivet av 25. juni 1987 (direktiv 87/372/EØF), i praksis vært reservert for GSM-mobilsystemer. GSM-direktivet ble imidlertid endret ved Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/114/EF av 16. september 2009, slik at deler av 900 MHz-båndet ble gjort tilgjengelig for andre, mer avanserte teknologier, i første omgang UMTS, (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS) som er et tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem.

Kommisjonsbeslutning av 16. oktober 2009 (2009/766/EF) gir det rettslige grunnlaget for at 900, samt 1800 MHz-frekvensbåndene,i overensstemmelse med GSM-direktivet, kan brukes til annen mobilteknologi enn GSM. Vedlegget til beslutningen henviser til UMTS-teknologien. Da kommisjonsbeslutning 2009/766/EF ble fattet var vilkår for oppfylling av nødvendige sameksistenskrav kun verifisert for UMTS-standarden.

Kommisjonsbeslutningens formål er å harmonisere de tekniske betingelsene for tilgjengelighet til og effektiv utnyttelse av 900 MHz-båndet, samt å harmonisere 1800 MHz-båndet til landbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester.

Medlemslandene har etter dette løpende vurdert den effektive utnyttelse av 900 og 1800 MHz-båndeneslik at disse kan omfatte ytterligere teknologier som kan sameksistere og er teknisk kompatible med GSM-systemet og UMTS-systemet.

15. juni 2009 ga EU-kommisjonen et mandat til CEPT (European Conference of the Postal and Telecommunications Administrations) for å definere de tekniske betingelsene for å tillate bruk av LTE og eventuelle andre teknologier i 900 og 1800 MHz-båndene.

Som respons til dette mandatet har CEPT utarbeidet to rapporter (CEPT Reports 40 og 41) som konkluderer med at LTE (Long Term Evolution) og WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) kan tas i bruk i 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet, så fremt det benyttes riktige verdier for kanalseparasjon mellom de ulike teknologiene.

I utarbeidede rapporter (CEPT Reports 41 og 42) gis det også informasjon om sameksistens mellom UMTS, LTE og WiMAX og aeronautiske systemer over 960 MHz, samt anbefalinger for å unngå skadelig interferens. 

Det fremgår av fortalen til kommisjonsgjennomføringsbeslutningen at resultatene av arbeidet CEPT har utført, bør anvendes i EU, og medlemslandene bør pålegges å gjennomføre disse så snart som mulig, da det er økende markedsetterspørsel for å ta i bruk LTE og WiMAX i disse båndene. Medlemslandene bør videre sikre at UMTS, LTE og WiMAX i tilstrekkelig grad beskytter eksisterende systemer i tilstøtende frekvensbånd.

ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) har utarbeidet de harmoniserte standardene EN 301908-21 og EN 301908-22, for å kunne dokumentere samsvar med de grunnleggende krav som følger av R&TTE-direktivet (radio- og teleterminaldirektivet 1999/5/EF av 9. mars 1999).

Kommisjonsgjennomføringsbeslutningen innebærer at vedlegget til kommisjonsbeslutning 2009/766/EF erstattes av vedlegget til kommisjonsgjennomføringsbeslutningen (som henviser til henholdsvis UMTS, LTE og WiMAX).

Vurdering

Kommisjonen finner det formålstjenlig for fellesskapet å åpne 900- og 1800 MHz-båndenefor andre mer avanserte teknologier enn GSM. Det legges blant annet vekt på hensynet til en teknologi- og tjenestenøytral forvaltning og regulering, som er en uttrykt målsetning fra EU-kommisjonens side. Utviklingen som kommisjonsgjennomføringsbeslutningen legger til rette for er også ønskelig sett fra norske myndigheters side. Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet har allerede foretatt en omlegging fra teknologispesifikke tillatelser til teknologinøytrale tillatelser for GSM-båndene. 1800-MHz-båndet vil bli tildelt som teknologi- og tjenestenøytrale tillatelser ved auksjon. Denne auksjonen vil sannsynligvis finne sted i forbindelse med auksjonen av deler av den "digitale dividenden", 800 MHz-båndet (790-862 MHz).

Beslutningen er sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkbeslutningen. Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)2633
Rettsaktnr.: 2011/251/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/766/EF
Celexnr.: 32011D0251

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2011
Frist returnering standardskjema: 08.06.2011
Dato returnert standardskjema: 30.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 169/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen