Administrasjon av luftfartøysoperatører for EØS

Kommisjonsforordning 394/2011 om listen som fastsetter den administrerende medlemsstaten for det enkelte luftfartsselskap i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter...

Commission Regulation 394/2011 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State f...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.03.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 20. april 2011, og ble offentliggjort i Official Journal 27. april 2011.

Rettsakten gjennomføres i norsk rett ved at klimakvoteforskriften i § 4-2 henviser til listen over luftfartøysoperatører slik denne er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere den enkelte luftfartøysoperatør i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartøysoperatørene bare måtte forholde seg til én stat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Gjennom EØS-komitébeslutning nr. 6/2011 som innlemmet luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen, ble virkeområdet til kvotesystemet utvidet til også å omfatte EØS/EFTA-statene. Rettsakten fastslår hvilke operatører som skal administreres av Norge. Til sammen 36 operatører er i henhold til listen oppført under Norge. En rekke norske operatører flyr til EU-lufthavner, og var dermed allerede omfattet av kvotesystemet før virkeområdet ble utvidet. Disse operatørene hadde dermed allerede fått tildelt en administrerende EU-stat før systemet ble utvidet til også å omfatte Norge. Det fremgår av EØS-komitébeslutningen til luftfartskvotedirektivet at norske operatører som opprinnelig ble administrert av en EU-stat vil bli overført til Norge som administrerende stat i løpet av 2011. Hvilke operatører dette gjelder fremgår av listen ved at det er satt en stjerne etter operatørens navn. Det nøyaktige tidspunktet for overføring av administrasjonsansvar er ikke avklart. Det ser foreløpig ut til at overføringen vil finne sted 31. september 2011. I tillegg fremgår det av EØS-komitébeslutningen at utenlanske operatører som ikke har fått lisens og/eller driftstillatelse av en EØS-stat, og som har den største delen av sine kvotepliktige utslipp i Norge, kan velge å bli overført til Norge eller bli værende hos sin opprinnelige administrerende stat frem til 2020. De 36 operatørene som i henhold til listen er oppført under Norge er alle de operatørene som ville ha blitt administrert av Norge etter hovedreglene i direktivet. Listen foregriper på denne måten den overføringen som skal finne sted i løpet av 2011. Norwegian Air Shuttle, som opprinnelig var administrert av Storbritannia, og Widerøe, som opprinnelig var administrert av Danmark, er for eksempel begge oppført under Norge i listen. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar for å fange opp nye operatører. Dersom utenlandske operatører som ikke har fått lisens og/eller driftstillatelse av en EØS-stat, og som har den største delen av sine kvotepliktige utslipp i Norge, velger å bli værende hos sin opprinnelige administrerende stat, vil det kunne bli nødvendig å oppdatere listen før 1. februar 2012.

Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter operatøren gjennomfører, jf. Annex I til Direktiv 2003/87/EF. Listen baserer seg for øvrig på luftfartsaktiviteter operatørene utførte i perioden 1.1.2006 til 31.12.2010, og kan også av denne grunn være mangelfull. Operatører som står på listen kan med andre ord falle utenfor kvoteplikten, og operatører som ikke står på listen kan være kvotepliktige.

Merknader

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) og EØS-komitébeslutning nr. 6/2011 om innlemmelse av luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten ble behandlet av Spesialutvalget for miljø på skriftlig prosedyre med frist 26. april 2011.

Vurdering

Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)000
Rettsaktnr.: 0394/2011
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32011R0394

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2011
Frist returnering standardskjema: 29.04.2011
Dato returnert standardskjema: 28.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 086/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.11.2010
Høringsfrist: 22.12.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 15.04.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.09.2011

Lenker