Benchmark for EØS 30 under luftfartsdirektivet

Kommisjonsbeslutning om fastsettelse av en felleseuropeisk referanseverdi (benchmark) for tildeling av vederlagsfrie kvoter etter luftfartskvotedirektivets artikkel 3e(3) bokstav e....

Commission decision of 26 September 2011 on benchmarks to allocate greenhouse gas emission allowances free of charge to aircraft operators pursuant to Article 3e of Directive 2003/87/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 28. september 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 21. oktober 2011.

Det er avgjørende med en rask innlemmelse i EØS-avtalen slik at referanseverdien kan legges til grunn for beregningen av den vederlagsfrie tildelingen til luftfartøysoperatørene som administreres av EFTA-statene. Denne beregningen må være avklart innen 31. desember 2011.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteloven § 8a som henviser til en "felleseuropeisk referanseverdi fastsatt av EU-kommisjonen, som innlemmet i EØS-avtalen".

Sammendrag av innhold

I henhold til direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet) artikkel 3e nr. 3 bokstav e) skal Kommisjonen fastsette en referanseverdi som den administrerende medlemsstaten skal legge til grunn for beregningen av hvor mange vederlagsfrie kvoter som skal tildeles til hver av luftfartøysoperatørene som omfattes av EUs kvotesystem.

Referanseverdien er en ren matematisk utregning som fastsettes på grunnlag av det samlete antall kvoter som skal tildeles vederlagsfritt, sammenholdt med det totale antall tonn-kilometer som operatørene som omfattes av systemet utførte i løpet av 2010. Operatørene skal få tildelt kvoter vederlagsfritt tilsvarende sin andel av de totale tonn-kilometerne som ble utført i 2010.

I henhold til EØS-komitébeslutning nr. 6/2011 skal Kommisjonen fastsette referanseverdien på vegne av hele EØS. Ved fastsettelsen har Kommisjonen tatt utgangspunkt i den felleseuropeiske kvotemengden (både EU 27 og EFTA 3) og det antall tonn-kilometer som ble utført i 2010 av alle operatørene som omfattes av systemet, inkludert de som administreres av EFTA-statene. Dette er en forutsetning for å kunne etablere en felles referanseverdi for hele EØS, og er helt avgjørende av hensyn til likebehandling av luftfartøysoperatørene.

Referanseverdien for 2012 er 0,000679695907431681 kvoter per tonn-kilometer. Referanseverdien for perioden 2013-2020 er 0,000642186914222035 kvoter per tonn-kilometer. Basert på disse to referanseverdiene må administrerende stater beregne tildelingen til hver enkelt operatør innen 31. desember 2011.

Merknader

Rettsakten er fastsatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 3e nr. 3. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en ren matematisk utregning som det i praksis allerede er gitt aksept for gjennom innlemmelsen av luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen anses derfor som uproblematisk. Rettsakten krever ikke ytterligere lov- eller forskriftsendringer utover de som allerede er vedtatt i forbindelse med gjennomføringen av luftfartskvotedirektivet i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)000
Rettsaktnr.: 2011/638/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/0087/EF
Celexnr.: 32011D0638

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2011
Frist returnering standardskjema: 29.09.2011
Dato returnert standardskjema: 29.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.11.2010
Høringsfrist: 22.12.2010
Frist for gjennomføring: 22.10.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 15.04.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.11.2011

Lenker

Til toppen