Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU 27 historiske luftfartsutslipp

Kommisjonsbeslutning 2011/149/EU av 7. mars 2011 om de historiske luftfartsutslippene som skal fastsettes etter kvotedirektivets artikkel 3c(4)...

COMMISSION DECISION 2011/149/EU of 7 March 2011 on historical aviation emissions pursuant to Article 3c(4) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsbeslutningen ble fastsatt 7. mars 2011. 

Rettsakten har i praksis vært behandlet i forbindelse med behandlingen av direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet). I forbindelse med behandlingen av luftfartskvotedirektivet ble det akseptert at luftfartsutslippene i perioden 2004-2006 skulle danne grunnlaget for fastsettelsen av det samlede antall kvoter i EUs kvotesystem for luftfart. Gjennom denne rettsakten fastsetter Kommisjonen det nøyaktige tallet for EU 27 til 219 476 343 tonn CO2. Standardskjema ble returnert 24. mars 2011.

Rettsakten vil måtte suppleres med et tilsvarende tall for EFTA-statene. Dette skal gjøres ved at EØS-komiteen, i forbindelse med innlemmelsen av rettsakten i EØS-avtalen, legger til historiske utslippstall for EFTA-statene. Disse historiske utslippstallene skal skaffes av EFTAs overvåkingsorgan.

Sammendrag av innhold

I henhold til kvotedirektivets artikkel 3c nr. 4 skal Kommisjonen innen 2. august 2009 fastsette et tall for de historiske utslippene fra luftfartssektoren, dvs. utslippene i perioden 2004-2006 fra de aktivitetene som ville ha vært omfattet av kvotesystemet dersom systemet fantes den gangen. Beslutningen har blitt vesentlig forsinket som følge av usikkerhet om metodikken. Beslutningen fastsetter de historiske utslippene i EU 27 til 219 476 343 tonn CO2.

De gjennomsnittlige årlige historiske utslippene i 2004-2006 danner grunnlaget for beregningen av det samlede antall kvoter i kvotesystemet. Samlet kvotemengde avgjør miljøeffekten av kvotesystemet. Samlet kvotemengde i 2012 skal være 97 % av de gjennomsnittlige årlige utslippene i perioden 2004-2006, mens den årlige samlete kvotemengden i perioden 2013-2020 skal være 95 % av det samme historiske grunnlaget. Samlet kvotemengde for EU 27 vil bli formelt fastsatt i en egen beslutning senere i 2011.

I henhold til EØS-komitébeslutningen som innlemmer direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet) i EØS-avtalen, skal det fastsettes ett samlet tall for de historiske utslippene i hele EØS-området. Dette er nødvendig for at det skal være mulig å fastsette ett samlet kvotesystem i hele EØS, hvor hver operatør bare trenger å forholde seg til én administrerende stat. Historiske utslippstall for EØS/EFTA-statene må derfor legges til denne kommisjonsbeslutningen (som bare omfatter EU 27). I henhold til EØS-komitébeslutningen skal EFTAs overvåkingsorgan skaffe et tall for de historiske utslippene i EFTA-statene. Dette tallet for EFTA 3 skal legges til det historiske utslippstallet for EU 27 i det denne kommisjonsbeslutningen innlemmes i EØS-avtalen. På denne måten blir det EØS-komiteen som fastsetter det endelige tallet for de historiske utslippene fra luftfartssektoren i hele EØS i perioden 2004-2006. For at det samlede utslippstallet skal kunne gjøres tilgjengelig så fort som mulig, er det viktig med rask avklaring av denne rettsakten.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i kvotedirektivets artikkel 3c nr. 4.

Ved innlemmelsen av luftfartskvotedirektivet er det for alle praktiske formål allerede tatt stilling til innlemmelsen av fire rettsakter som utdyper direktivet, blant annet denne kommisjonsbeslutningen om historiske luftfartsutslipp i EU 27. Ytterligere tre kommisjonsbeslutninger (om samlet kvotemengde i EU 27, om hvilke luftfartøysoperatører som administreres av hvilken stat og om fastsettelse av referanseverdi (benchmark) for tildeling av vederlagsfrie kvoter) vil bli fastsatt i løpet av 2011. Alle disse fire rettsaktene stadfester det som allerede følger av direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet), og har dermed ikke økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som følger av luftfartskvotedirektivet - som det allerede har tatt stilling til.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten påvirker ikke norske interesser utover det som følger av luftfartskvotedirektivet, og er i samsvar med norsk politikk.

Beslutningen anses relevant og akseptabel. Spesialutvalget har fått seg forelagt rettsakten på skriftlig prosedyre, og standardskjema ble returnert 24. mars 2011.

Det er ikke behov for tilpasninger utover de som allerede er fremforhandlet i forbindelse med innlemmelsen av luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/149/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32011D0149

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2011
Frist returnering standardskjema: 19.04.2011
Dato returnert standardskjema: 24.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 087/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen