EU 27 samlet kvotemengde luftfart

Kommisjonsbeslutning etter luftfartskvotedirektivets artikkel 3e(3) (a) til (d) om fastsettelse av samlet kvotemengde for EU 27...

Commission Decision on the Union-wide quantity of allowances referred to in Article 3e(3)(a) to (d) of Directive 2003/87/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen skal i henhold til luftfartskvotedirektivets artikkel 3e nr. 3 fastsettes "innen 30. september 2011".

Som følge av tilpasningene som fremgår av EØS-komitébeslutning nr. 6/2011 vil denne beslutningen i praksis måtte fastsettes i god tid før 30. september 2011. Dette skyldes at denne beslutningen (om samlet kvotemengde for EU 27) vil måtte behandles i EØS-komiteen (hvor samlet kvotemengde for EØS 30 skal fastsettes ved at samlet kvotemengde for EFTA 3 legges til samlet kvotemengde for EU 27) før Kommisjonen kan fastsette en beslutning om referanseverdi for EØS 30. Siden Kommisjonens beslutning om "referanseverdi for EØS 30" også skal fastsettes innen 30. september 2011 vil beslutningen om "samlet kvotemengde for EU 27" måtte fastsettes tidligere for å gi rom for vedtakelsen av en EØS-komitebeslutning om "samlet kvotemengde for EØS 30".

Beslutningen ble fattet 30. juni 2011, og innlemmet i EØS-avtalen 21. juli 2011.

Sammendrag av innhold

I henhold til luftfartskvotedirektivets artikkel 3e nr. 3 skal EU-kommisjonen innen 30. september 2011 fastsette samlet kvotemengde for 2012 og for perioden 2013-2020 for de luftfartsoperatørene som omfattes av EUs kvotesystem. I samme beslutning skal det fastsettes et tall for antall kvoter som skal selges, antall kvoter i kvotereserven forbeholdt luftfart og antall kvoter som skal fordeles vederlagsfritt til operatørene. 

Beslutningen er en ren matematisk utregning og oppfølging av beslutning 2011/149/EU om fastsettelsen av de historiske luftfartsutslippene for EU 27. De historiske luftfartsutslippene for EU 27 ble fastsatt til 219 476 343 tonn.

Samlet kvotemengde i 2012 skal ifølge direktivet utgjøre 97 prosent av de historiske luftfartsutslippene, dvs. 212 892 053 kvoter. Av denne samlete kvotemengden skal 85 prosent fordeles vederlagsfritt, mens 15 prosent skal selges av medlemsstatene.

Gjennomsnittlig årlig samlet kvotemengde i perioden 2013-2020 skal ifølge direktivet utgjøre 95 prosent av de historiske luftfartsutslippene, dvs. 208 502 526 kvoter per år. Av den samlete kvotemengden i perioden 2013-2020 skal 3 prosent, eller 50 040 608 kvoter, settes av i en kvotereserve. 15 prosent av kvotemengden, eller 250 203 032 kvoter, skal selges av medlemsstatene, mens 82 prosent, eller 1 367 776 568 kvoter, skal fordeles vederlagsfritt mellom operatørene.

Merknader

Rettsakten er fastsatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 3e nr. 3 bokstavene a) til d). I tilpasningsteksten til luftfartskvotedirektivet er det fremforhandlet tekniske løsninger som innebærer at kvotemengden for EU 27 skal gjøres om til en kvotemengde for EØS 30 før det beregnes og fastsettes en felleseuropeisk referanseverdi (benchmark) for tildeling av vederlagsfrie kvoter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen er en ren matematisk utregning av samlet kvotemengde med utgangspunkt i den tidligere beslutningen om "historiske luftfartsutslipp for EU 27" (beslutning 2011/149/EU) som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er dermed ikke kontroversiell, og det er ikke behov for tilpasninger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/389/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32011D0389

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2011
Frist returnering standardskjema: 04.07.2011
Dato returnert standardskjema: 01.07.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 093/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen