Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 168/2011 av 23. februar 2011 om endring av forordning (EU) nr. 107/2010 når det gjelder bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 i fôr som inneholder maduramycin ammonium, monensin natrium, narasin eller robenidin hydroklorid...

Commission Regulation (EU) No 168/2011 of 23 February 2011 amending Regulation (EU) No 107/2010 as regards the use of the feed additive Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in feed containing maduramycin ammonium, monensin natrium, narasin or robenidine hydrochloride...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av en endring i bruksområdet for et mikroorganismepreparat. Preparatet ble godkjent til bruk i slaktekyllingfôr i 2010. Det er klassifisert i kategorien Zooteknisk tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppe Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1823. Innehaveren av godkjenningen, Kemin Europa NV, har nå søkt om få endre den til å omfatte bruk av preparatet i fôr til slaktekylling, når fôret blir tilsatt følgende koksidiostatika; diclazuril, decocquinat, salinomycin natrium, narasin/nicarbazin, lasalocid A natrium, maduramycin ammonium, monensin natrium, marasin eller robenidin hydroklorid. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert søknaden og finner at preparatet har ønsket tarmstabiliserende virkning ved bruk i slaktekyllingfôr som inneholder de nevnte koksidiostatika. Siden preparatet er uendret, er ikke trygghetshensyn vurdert på nytt nå. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i slaktekyllingfôr, og det skal blandes inn i form av en premiks. Godkjenningen av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 er gitt fram til 1. mars 2020, og den tidligere godkjenningen fra 2010 erstattes av denne.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.  Forordning (EU) nr. 168/2011 endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 107/2010, men sistnevnte rettsakt er ikke tatt in i EØS-avtalen ennå. Det er bare bruksområde og godkjenningsperiode som er endret. Preparatet av Bacillus subtilis vil kunne benyttes sammen med alle koksidiostatika som er godkjent i Norge, dvs. maduramycin ammonium, salinomycin natrium, lasalocid A natrium, monensin natrium og narasin, når forordning (EU) nr. 168/2011 blir gjeldende norsk rett. I tillegg kan det brukes i fôrblandinger som inneholder visse av de andre koksidiostatika EU har godkjent.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører at det kan tilsettes et nytt tarmstabiliserende stoff i slaktekyllingfôr som inneholer koksidiostatika. Dette øker fôrindustriens valgmuligheter, da det finnes flere tilsvarende godkjente mikroorganismepreparater i markedet. Hvilket preparat virksomheten velger å bruke, vil avgjøres av praktiske og økonomisk forhold i den enkelte fôrvirksomheten. For Mattilsynets tilsynsaktivitet får ikke endringen noen konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 168/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0168

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2011
Frist returnering standardskjema: 15.03.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.03.2011
Høringsfrist: 10.05.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker