Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 170/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris og om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen Prosol SpA)...

Commission Regulation (EU) No 170/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for piglets (weaned) and amending Regulation (EC) No 1200/2005 (holder of the authorisation Prosol SpA)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av et mikroorganismepreparat til bruk i smågrisfôr. Preparatet var godkjent til bruk i smågrisfôr etter forordning (EF) nr. 1200/2005 og til storfe i kjøttproduksjon etter forordning (EF) nr. 492/2006, men da i følge direktiv 70/524/EØF, det "gamle" fôrtilsetningsstoff-regelverket, siden de var "eksisterende produkter" da det nye regelverket trådte i kraft. Preparatet er senere godkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2003, det "nye" fôrtilsetningsstoff-regelverket til bruk i fôr til avlspurker, melkekuer og hester.

Preparatet søkes nå regodkjent etter gjeldende regler til bruk i smågrisfôr. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1710. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), og det er funnet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Videre viser vurderingen at det har potensiale til å forbedre produksjonsegenskapene hos smågris etter avvenning. Preparatet skal brukes i fôr til smågris opp til 35 kg levendevekt, og det er satt grense for minste tillatte innhold på 3x109 KDE (kolonidannende enheter)/kg fôr.

Siden preparatet er godkjent tidligere, er det gitt en overgangsordning, slik at eksisterende lagervare med merking etter tidligere regelverk, kan brukes opp. Godkjenningen av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 har varighet til 21. mars 2021, og den er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden preparatet har vært godkjent i lang tid, vil endringen heller ikke få praktiske konsekvenser for fôrindustrien, bortsett fra at det fortsatt kan brukes i smågrisfôr 10 år til.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestilllings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. 

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 170/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0170

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2011
Frist returnering standardskjema: 15.03.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.03.2011
Høringsfrist: 10.05.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker