Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 171/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsetningsstoff i fôr til fjørfe og til grisearter og om endring av forordning (EF) nr. 225/2005 (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products...

Commission Regulation (EU) No 171/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae DSM 14223 as a feed additive for poultry and for porcine species and amending Regulation (EC) No 255/2005 (holder of the authorisation DSM Nutritional ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til fjørfe og grisearter. Preparatet var godkjent fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, verpehøner, slaktekalkun, smågris, slaktegris og avlspurker ved forordning  (EF) nr. 255/2005, men da iflg. direktiv 70/524/EØF, det "gamle" fôrtilsetningsstoff-regelverket, siden de var "eksisterende produkter" da det "nye" fôrtilsetningsstoff-regelverket, forordnig (EF) nr. 1831/2003, trådte i kraft. Senere er enzympreparatet godkjent til bruk i fôr til ender etter det "nye" regelverket ved forordning (EF) nr. 1500/2007. Regodkjenningen omfatter bruk av 6-fytasepreparatet i fôr til avls- og verpefjørfe, andre fjørfearter, avlsgriser innen alle arter (både avlspurker og -råner til produksjonssvinehold og avlsgriser av arter som har liten økonomisk betydning) og til andre griser (både produksjonsdyr og f eks. minigriser).

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert søknaden og finner enzympreparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har vist å ha effekt ved å forbedre utnyttelsen av fosfor i fôret. Enzympreparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a1641(i). Det er satt forskjellige grenseverdier for minste tillatte innhold av preparatet i fôret til ulike grupper dyr, angitt som FYT/kg fôr, (FYT er uttrykk for enzymaktviteten). Preparatet finnes både i fast og flytende form. Det skal benyttes i fôr som inneholder > 0,23 % fytinbundet fosfor.

Godkjenningen av 6-fytase (EC) 3.1.3.26 produsert av Aspergillus oryzae DSM 14223 er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 16. mars 2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Enzympreparatet har vært godkjent før, og fôrindustrien kan nå benytte det i 10 år til. Det har fått et noe utvidet bruksområde, men siden det ikke lages egne fôrblandinger til minigris eller fjørfe uten særlig økonomisk betydning, får neppe det utvidede bruksområdet praktiske konsekvenser for norsk fôrindustri. Det er en fordel at fosfor i fôr utnyttes godt, da det vil redusere fosforforurensing ved bruk av husdyrgjødsel.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 171/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0171

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2011
Frist returnering standardskjema: 15.03.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.03.2011
Høringsfrist: 10.05.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen