Kollektive tvisteløsningsordninger

Kollektive tvisteløsningsordninger...

Common principles for injunctive and compensastory collective redress mechanism...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2011

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Konsultasjonsdokumentet inneholdt ikke konkrete forslag, men ba om tilbakemelding på en rekke spørsmål så som på hvilke områder kollektive tvisteløsningsordninger kan representere en merverdi, eventuell gjennomføringsmåte, forholdet til annen type håndheving, og hvilke prinsipper senere sektorspesifikke forslag bør bygge på (effektivitetshensyn vs. misbruksfare, finansiering av kollektive tvisteløsningsordninger, forholdet til ADR-ordninger, sikring av representasjon mm.).

Konsultasjonen har vært på norsk høring, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---eu-konsultasjon-om-kollektive-t.html?id=633864

JD avga, i samarbeid med BLD og FAD, merknader til Kommisjonen, se http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/ministry_of_justice_and_police_norway_en.pdf.

Anbefalingen og meddelelsen er softlaw og tas ikke inn i EØS-avtalen. Imidlertid kan anbefalingen utgjøre starten på en prosess som på sikt kan føre til EU-lovgivning.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen la 4. februar 2011 frem et konsultasjonsdokument om kollektive tvisteløsningsordninger til åpen høring. Med kollektive tvisteløsningsordninger (”collective redress”) menes både rettslige og utenrettslige ordninger som kan lede til opphør av ulovlig forretningspraksis eller til erstatningsansvar til fordel for grupper av kravshavere, se konsultasjonsdokumentet pkt. 1.2.

Spørsmålet om kollektive tvisteløsningsordninger berører ansvarsområdet til tre generaldirektorater: DG Justis, DG Konkurranse og DG Helse- og forbrukerpolitikk. Kommissærene for disse direktoratene ble i oktober 2010 enige om å arbeide for ”a coherent European framework to strengthen collective redress drawing as much as possible on the different national traditions”  . Dette ledet frem til en horisontal konsultasjon som dekker alle områder. Formålet var å samle innspill til en samordnet og felles holdning til kollektiv tvisteløsning. En ønsket både å avklare om det finnes felles prinsipper for slike prosesser som eventuell senere sektorspesifikk lovgivning bør bygge på, og mulige områder hvor håndhevelsen av EU-lovgivning kan styrkes gjennom ulike former for kollektiv tvisteløsning. 

Konsultasjonen må ses på bakgrunn av tidligere initiativ på konkurranseretts- og forbrukerområdet. I 2008 sendte Kommisjonen ut en hvitbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av traktatens konkurranseregler.  Hvitboken fremsatte blant annet forslag om adgang til kollektive søksmål. Til denne spilte Fornyings- og administrasjonsdepartementet inn merknader basert særlig på norske erstatnings- og prosessregler, herunder tvistelovens regler om gruppesøksmål, se http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/antitrust_080715.pdf

Samme år ble det også sendt ut en grønnbok om kollektive tvistemål for forbrukere, se Barne- og likestillingsdepartementet uttalelse til denne på
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2009/horing---eu-kommisjonens-gronnbok-om-kol/horingsuttalelser.html?id=543941

Kommisjonen vedtok 11. juni 2013 en anbefaling om å etablere kollektive søksmålsmekanismer i medlemsstatene for å sikre at statsborgere og foretak på alle områder kan kreve erstatning etter krenkelse av rettigheter som de har i henhold til EU-retten, sammen med en meddelelse: ” Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress".

Kommisjonen legger opp til at landene, på bakgrunn av anbefalingen, frivillig innfører regler om gruppesøksmål på generell basis for alle områder. Anbefalingen angir et antall felles prinsipper som nasjonale regler om kollektive søksmål bør respektere. Medlemslandene oppfordres til innen høyst to år å vedta hensiktsmessige tiltak. Senest to år etter gjennomføringen vil Kommisjonen, på grunnlag av nasjonale rapporter, vurdere om ytterligere tiltak kreves.  

Meddelelsen gir ytterligere informasjon om «state of play», og omtaler blant annet høringen og nåværende situasjon i medlemslandene, og behandler ulike temaer knyttet til en europeisk tilnærming til regulering av kollektive erstatningssøksmål.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Anbefalingen er ikke merket EØS-relevant fra EU-kommisjonens side og det er ikke hensiktsmessig å foreta noen nærmere vurdering av den, siden det uansett ikke anses å være behov eller ønske om å innlemme den i EØS-avtalen. Saken har vært forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker som støtter denne vurderingen.   

Andre opplysninger

Se EØS-faktanotat om erstatningssøksmål ved overtredelse av antitrust-bestemmelsene i EU og EØS-faktanotat om grønnbok om kollektive tvisteløsningsordninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/396/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013H0396

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker