Forsiden

Kontrollforordningen - referanselaboratorier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 208/2011 av 2. mars 2011 om endring av vedlegg VII til Kommisjons- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 180/2008 og forordning (EF) nr. 737/2008 når det gjelder lister over og navn på EU referanselaboratorier ...

Commission Regulation (EU) No 208/2011 of 2 March 2011 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 180/2008 and (EC) No 737/2008 as regards lists and names of EU reference laboratories. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer en språklig oppdatering av teksten i vedlegg VII til kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 slik at teksten i vedlegg VII (liste over og navn på EUs referanselaboratorier) erstattes av teksten i vedlegget til forordning (EU) nr. 208/2011.

Rettsakten innebærer samtidig en tilsvarende språklig oppdatering av forordning (EF) nr. 180/2008 artikkel 1 og forordning (EF) nr. 737/2008 artikkel 2.

Den språklige oppdateringen omfatter følgende:

  • benevnelsen EF-referanselaboratorier er endret til EU-referanselaboratorier jf. Lisboatraktatens ikrafttredelse.
  • Visse endringer vedrørende navnet på laboratoriet for henholdsvis andre hestesykdommer enn Afrikansk hestepest jf. forordning (EF) nr. 180/2008 og laboratoriene for krepsdyrsykdommer, rabies og kvegtuberkulose jf. forordning (EF) nr. 737/2008.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Rettsakten innebærer ingen endrede rettigheter eller plikter for private parter, men inneholder kun språklige oppdateringer. Vi foreslår derfor at forskriften ikke sendes på høring da dette må være åpenbart unødvendig.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten innebærer kun endring av språklig karakter og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Mattilsynet har ikke forelagt rettsakten for noen private aktører for tidlig høring.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 208/2011
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32011R0208

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.03.2011
Frist returnering standardskjema: 15.04.2011
Dato returnert standardskjema: 21.07.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 079/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker