Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Moduler for vurdering av samsvar med TSIer

Kommisjonsvedtak 2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler for vurdering av samsvar og bruksegnethet, samt EF-verifisering til bruk i tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet vedtatt under direktiv 2008/57/EF...

Commission Decision 2010/713/EU of 9 November 2010 on modules for the procedures for assessment of conformity, suitability for use and EC verification to be used in the technical specifications for interoperability adopted under Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket trådte i kraft i EU 1. januar 2011. Dette betyr at TSIer som vedtas skal inneholde en henvisning til hvilke moduler som skal brukes i henhold til vedtaket. De modulene som det er vist til i eksisterende TSIer vil dermed bli harmonisert i takt med at det vedtas nye eller reviderte TSIer.

Ved EØS-komiteens beslutning 103/2011 30. september 2011 ble vedtaket tatt inn i EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn fastsatte forskrift som gjennomfører vedtaket i norsk rett 4. oktober 2011. Forskriften trådte i kraft straks. 

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen fastsatte 9. november 2010 vedtak 2010/713/EU om moduler for verifisering av vurderinger av samsvar og bruksegnethet, samt EF-verifisering til bruk for tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSIer) vedtatt etter direktiv 2008/57/EF. Formålet med vedtaket er å fastsette de modulene som tekniske kontrollorgan skal bruke når de undersøker om TSIene blir fulgt for de enkelte samtrafikkomponenter eller delsystemer. Det er i vedtak 768/2008/EF angitt moduler som teknisk kontrollorgan skal bruke, men det er ansett nødvendig å gi egne moduler for jernbanesektoren spesielt.

Vedtaket består av fortale, ni artikler og tre vedlegg.
Artikkel 1 går ut på at de modulene som er nærmere spesifisert i vedlegg I til vedtaket skal gjelde for tekniske kontrollorgans vurderinger av samsvar og bruksegnethet av samtrafikkomponenter og EF-verifiseringer av delsystemer i henhold til krav i TSIer (tekniske spesifikasjoner). Det vises videre til at det for sammenligningens skyld er satt opp en tabell der de jernbanespesifikke begrepene i vedtaket er holdt sammen med de tilsvarende begrepene i vedtak 768/2008/EF i vedlegg II. Det vises også til vedlegg III, der en tabell som sammenligner modulene etter vedtaket og vedtak 768/2008/EF er satt opp.

Det fremgår av artikkel 2 og 8 at modulene som er angitt i vedlegg I til vedtaket skal gjelde for alle TSIene som trer i kraft på eller etter 1. januar 2011. Vedtaket får derfor anvendelse ved revisjon av de nåværende TSIene eller de TSIene som ennå ikke har blitt vedtatt. TSIer som gjelder i dag inneholder egne bestemmelser for hvilke moduler som skal gjelde for vurderinger av samsvar og bruksegnethet for samtrafikkomponenter og EF-verifiseringer av delsystemer.

Artikkel 3 inneholder en del relevante definisjoner. Artikkel 4, 5 og 6 angir hvilke føringer som gjelder for valg mellom de enkelte modulene i vedlegg I til vedtaket.

Artikkel 7 åpner for at teknisk kontrollorgan kan sette ut enkelte oppgaver til underleverandører, men presiserer at det må foreligge et uttrykkelig samtykke til dette fra den som søker om verifiseringene, og at ansvaret for det utførte arbeidet bæres av det tekniske kontrollorganet selv.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har sendt vedtaket til informasjon til berørte aktører med oppfordring om å fremme eventuelle merknader. Av de som har svart er det ingen som har noen merknader til rettsakten. Statens jernbanetilsyn har ikke innvendinger mot innføringen av modulene som vedtaket medfører.

Vurdering

Vedtaket antas å ikke medføre økte administrative eller økonomiske byrder for private eller offentlige aktører, da det kun vil ha virkning for fremtidige prosjekter og medfører en harmonisering av de metodene som skal brukes av teknisk kontrollorgan ved verifiseringer. Nytteverdien av en innføring av vedtaket vil dermed være positiv på sikt.

Konklusjon

Vedtaket er relevant og akseptabelt for Norge. Det er nå tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0713/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32010D0713

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2010
Frist returnering standardskjema: 17.01.2011
Dato returnert standardskjema: 29.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.09.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2011

Lenker

Til toppen