Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Salmonellakriterier for ferskt fjørfekjøtt

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1086/2011 av 27. oktober 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 vedlegg II, og om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 vedlegg I når det gjelder salmonella i ferskt fjørfekjøtt...

Commission Regulation (EU) No 1086/2011 of 27 October 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Commission Regulation (EC) No 2073/2005 as regards salmonella in fresh poultry meat...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Saken var oppe til diskusjon i CVO-møtet 16. juni 2010 og i arbeidsgruppemøte for zoonoser og mikrobiologiske kriterier 25. juni 2010, 13. juli 2010, 8. september 2010, 8. oktober 2010 og 29. oktober 2010. Saken har videre vært oppe til teknisk votering i SCFCAH 16. mars 2011 der forslaget fikk tilslutning med kvalifisert flertall.

Rettsakten er nå tilbake etter SPS-høring, og har fått tilslutning med kvalifisert flertall.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter et nytt næringsmiddeltrygghetskriterium for enkelte serotyper av salmonella i ferskt fjørfekjøtt (inkludert kalkunkjøtt) i forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, samt henvisning til disse kriteriene i forordning (EF) nr. 2160/2003. For å få konsistens i rettsaktene tas eksisterende kriterium om fravær av salmonella i 25 gram fjørfekjøtt i forordning (EF) nr. 2160/2003 (zoonoseforordningen) inn i forordning (EF) nr. 2073/2005 som næringsmiddeltrygghetskriterium for Salmonella Typhimurium inkludert monofasiske stammer og Salmonella Enteritidis i ferskt fjørfekjøtt og kalkunkjøtt. Samtidig endres eksisterende kriterium i zoonoseforordningen til kun å omfatte de aktuelle serotypene av salmonella angitt i forordningen om mikrobiologiske kriterier.

Zoonoseforordningen setter reduksjonsmål for Salmonella, mens forordningen om mikrobiologiske kriterier setter operasjonelle kriterier for å nå dette målet.

Forslaget omfatter også endring av eksisterende prosesshygienekriterium for Salmonella spp.Dersomsalmonella påvises, skal isolatene serotypes. Ved positivt funn av Salmonella Typhimurium og Salmonella Enteritidis skal kjøttet trekkes tilbake fra markedet. Rettsakten omhandler videre en justering av prøvetakingsplan for slakt av fjørfe og kalkun.

Arbeidet med rettsakten ble initiert på bakgrunn av årsrapporten 2009 fra EFSA om zoonoser og matbårne utbrudd i EU som viser at forekomsten av salmonellose hos mennesker avtar, sannsynligvis på grunn av vellykkede salmonellakontroller i fjørfebesetningene.

Medlemsstatene kan lage nasjonale tiltak som omfatter andre serotyper av salmonella enn de som er angitt.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

På bakgrunn av Norges salmonellagaranti og omfattende kontrollsystem anses forslaget ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Både Mattilsynet og næringen mener de foreslåtte prøvetakingsmetodene, analysene og prøvetakingsfrekvensene er akseptable for Norge. Norge har tidligere hatt god erfaring med uttak av halsskinnprøver ved salmonellatesting på slakteri. Mattilsynet har støttet Kommisjonens forordning og klargjøringen i rettsakten av begrepet Salmonella Typhimurium lignende stammer, ved at det gis en henvisning til EFSAs rapport i fortalen og en fotnote i 1.28 i selve rettsakten som angir serovarianten det skal undersøkes for.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1086/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1086

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 16.12.2011
Dato returnert standardskjema: 14.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 117/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2011
Høringsfrist: 20.01.2012
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen