Utvidet importkontroll av varer fra Japan

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 351/2011 av 11. april 2011 om endring av forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima...

Commission Implementing Regulation (EU) No 351/2011 of 11 April 2011 amending Regulation (EU) No 297/2011 of 25 March 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.03.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 11. april 2011, med ikrafttredelse 13. april 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer de maksimalt tillatte grenseverdiene for radioaktivitet i næringsmidler og fôrvarer som er fastsatt i forordning (EU) nr. 297/2011. Grenseverdiene er hentet fra EURATOM-forordningene 3954/87, 944/89 og 770/90. Europakommisjonen har i forordning (EU) nr. 351/2011 bestemt at EU skal benytte de grenseverdiene som Japan selv har satt for kontrollen med egne produkter. Årsaken til dette er at man ønsker felles grenseverdier som er enkle for eksportører/importører å forholde seg til. De nye grenseverdiene er strengere enn de opprinnelige, og er fastsatt i nytt vedlegg II til forordning (EU) nr. 297/2011. Ettersom man foreløpig kun har funnet spor etter radioaktivt jod og cesium, skal man fortsatt bare undersøke for disse stoffene.

I tillegg er det gjort en liten justering av erklæringen som ligger i vedlegg I til forordning (EU) nr. 297/2011. Endringen består i at det er lagt til en avkrysningsboks for de tilfellene der produktene ikke tilfredsstiller grenseverdiene i forordningen og nektes adgang til markedet.

Det er også gjort en liten presisering i forhold til produkter fra havområdene i tilknytning til de berørte områdene. Uavhengig av hvor disse produktene blir tatt i land i Japan, skal de følges av en analyserapport som fastsatt i forordningens artikkel 2 tredje ledd.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten endrer ikke kontrollfrekvensen eller introduserer nye produkter til dette kontrollregimet og vil derfor ikke medføre nye administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige eller næringen. Den vil heller ikke gi noen lettelser for de berørte partene.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0351/2011
Celexnr.: 32011R0351

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.04.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 13.04.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen