vet-TSE

Kommisjonsforordning (EU) nr. 189/2011 av 25. februar 2011 om endring av vedleggene VII og IX i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, kontrollere og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier...

COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.   

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII i TSE-forordningen når det gjelder utsettelse av avliving av småfe etter påvist skrapesyke i besetningen og regler for å omsette melk fra slike besetninger. TSE-forordningen åpner opp for at medlemsland kan velge å utsette avliving av småfe etter påvist skrapesyke dersom det er fare for innavl eller mangel på visse genotyper. Det presiseres nå at utsettelsen gjelder fra det tidspunktet indekskasuset ble påvist. Det er ennå kun for sau man snakker om såkalt resistente dyr og regulerer iht genotype. Kypriotiske undersøkelser indikerer imidlertid at dette også bør være tilfelle for geit. Endelig rapport forventes i slutten av 2012. I påvente av rapporten åpnes det nå opp for å utsette avliving av også geit i besetninger som produserer og leverer melk for å unngå eventuell unødvendig avliving. Utsettelsesperioden gjelder frem til 31. desember 2012 i de tilfellene indekstilfellet ble påvist før 1. juli 2011.

Rettsakten endrer også TSE-forordningens vedlegg IX når det gjelder import av diverse biprodukter. Det er ikke alle biproduktene som i dag må følges av helsesertifikat som lenger anses å utgjøre en smittefare. Disse slettes nå fra listen over biprodukter det stilles TSE-krav til. Dette gjelder bla gelatin utvunnet fra huder og skinn fra drøvtyggere og visse jakttrofeer. I tillegg foretas det noen tekniske endringer i vedlegg IX, herunder å vise til ny forordning (EF) nr. 1069/2009 om biprodukter.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser, med et unntak i form av lettelse for importører som ønsker å importere de bipoduktene som det nå ikke lenger stilles krav til med hensyn til TSE. Norge bekjemper klassisk skapesyke med bl.a. avlining og destruksjon av alt småfe i flokken, og vil dermed ikke ha melk eller melkeprodukter som omfattes av rettsakten ble aktuelt å regulere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordning (EF) nr. 189/2011 endrer forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg IX kapittel D del B. Det er per i dag allerede en tilpasningstekst til dagens vedlegg IX kapittel D del B punkt c. Forordning (EF) nr. 189/2011 flytter dette punktet til punkt d, og dagens tilpasningstekst må derfor justeres. Følgende endring av tilpasningstekst H til forordning (EF) nr. 999/2001 foreslås (endringene er kursivert): In Annex IX, Chapter D, Section B, point (d), the following shall be added after the words “destined for a Member State listed in the Annex to Commission Regulation (EC) No 546/2006”:

“or destined for Norway”

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 189/2011
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32011R0189

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.03.2011
Frist returnering standardskjema: 15.04.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2012
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2011
Høringsfrist: 01.09.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen