Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bruk av kroppsskannere på lufthavner

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2011 av 10. november 2011 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart om bruk av kroppsskannere på lufthavner...

Commission Regulation (EU) No 1141/2011 of 10 November 2011 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security as regards the use of security scanners at EU airports...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt 10. november 2011.

Sammendrag av innhold

Securityregelverket i EU er hjemlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008. Detaljerte gjennomføringsbestemmelser er gitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010, samt de deler som ikke kan publiseres av sikkerhetshensyn i kommisjonsbeslutning 2010/774/EU. Hovedhensynet bak regelverket er å hindre at forbudte gjenstander kommer inn i fly eller på kritisk del av lufthavnen (CSRA). For å hindre dette sjekkes bagasje, personer, frakt osv. EU-regelverket bygger på et prinsipp om "one-stop-security", dvs. at det ikke er behov for en ny sikkerhetssjekk innad i EU og enkelte godkjente tredjeland, som for eksempel Norge.

I gjeldende regelverk er det bestemt at følgende metoder for sjekk av passasjerer, alene eller i kombinasjon, er tillatt; manuell gjennomsøking, metalldetektorportal, håndholdt metalldetektor, bombehund samt utstyr for sporpåvisning av eksplosiver. Kommisjonen har i dette regelverket bestemt at man i tillegg til disse alternativene skal kunne benytte kroppsskanner.

Merknader

Forordningen vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for de flyplassene som velger å investere i kroppsskannere. Det er ikke påbudt å bruke kroppsskannere

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen ansees EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1141/2011
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32011R1141

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2011
Frist returnering standardskjema: 23.12.2011
Dato returnert standardskjema: 07.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 178/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.12.2011
Høringsfrist: 24.02.2012
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2013

Lenker

Til toppen