Delegert forordning, EU tømmerforordning (EUTR)

Delegert forordning (forordning (EU) nr. 363/2012) - knyttet til EUs tømmerforordning (forordning (EU) nr. 995/2010)...

Delegated act for the EU Timber regulation (EU) 995/2010...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen utdyper bestemmelser i EUs tømmerforordning (se eget notat om tømmerforordningen). EUs tømmerforordning utfyller EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og tømmerprodukter (se eget EØS-notat). Gjennom artikkel 290 eller artikkel 291 i TFEU (The Treaty on the Functioning of the European Union), er Kommisjonen gitt delegert myndighet til å fastsette slike detaljerte rettsakter gjennom en forenklet prosedyre eller gjennom såkalt komitologi. Rettsakten er en delegert forordning (”delegated act”) hjemlet i EUs Tømmerforordning art 8.7 (forordning (EU) nr. 995/2010).  Rettsakten ble vedtatt 23. februar 2012 og trådte i kraft i medlemslandene 3. mars 2013. 

Merknader

Tømmerforordningens artikkel 8 tredje ledd bestemmer at Kommisjonen skal anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å opptre som overvåkingsorganisasjoner. Prosedyrene for godkjenning av overvåkingsorganisasjoner og tilbakekalling av godkjenning fastsettes ved denne delegerte forordningen. Overvåkingsorganisasjoner vil få rett til å tilby virksomheter systemer for "tilbørlig aktsomhet" som fritar virksomhetene fra å ha egne systemer.

I november 2010 behandlet Stortingets næringskomité tømmerforordningen, som den delegerte forordningen er hjemlet i, i henhold til sin forretningsorden paragraf 13.a. Komiteen påpekte at regjeringen måtte sørge for å påvirke utformingen av retningslinjer som Kommisjonen  skulle utarbeide for gjennomføring av regelverket, slik at det ikke ble lagt unødvendige byrder på norsk skogbruk og at eksisterende ordninger kunne nyttes i størst mulig grad.

Tømmerforordningens ekspertgruppe under Kommisjonen bidro til utkast til delegert forordning i 2011. Utkastet var til konsultasjon i EUs direktorater som en del av godkjenningsprosedyren. Endringene som ble gjort var hovedsakelig språklige og endret ikke substansen som ble diskutert i ekspertgruppen. Norge deltar både i tømmerforordningens ekspertgruppe, hvor den delegerte forordningen ble diskutert, og i EUs FLEGT- komité, hvor et forslag til gjennomføringsrettsakt ble diskutert. Norske næringsutøvere har deltatt i EUs konsultasjonsmøte i Brussel (mars 2011) og det har vært en god dialog mellom MD/LMD og norske skogbruksorganisasjoner på dette området.  

Når det gjelder rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge knyttet til forordningen vises det til omtalen i notatet om tømmerforordningen. Utkast til  forskrifter for gjennomføring av forordningene ble sendt på alminnelig høring 21.11.2012 med frist 16.01.2013. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø der Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det legges til grunn at også organisasjoner etablert i Norge vil kunne søke om godkjenning som følge av EØS-avtalen Protokoll 1 nr. 8 om at henvisninger til ”Fellesskapets” territorium skal leses som henvisninger til avtalepartenes territorium. Det må imidlertid vurderes hvordan denne godkjenningsfunksjonen kan tilpasses EØS-avtalens og Grunnlovens rammer.

Andre opplysninger

Den delegerte forordningen (Commission Delegated Regulation (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market), ble publisert i EU sin Official Journal. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:115:SOM:EN:HTML

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2008)644 final
Rettsaktnr.: 2012/363/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/995/EU
Celexnr.: 32012R0363

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2012
Frist returnering standardskjema: 08.06.2012
Dato returnert standardskjema: 11.06.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen