EDS-systemer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1087/2011 av 27. oktober 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet hva angår systemer for påvisning av sprengstoffer...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1087/2011 of 27 October 2011 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of explosive detection systems...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1087/2011 ble vedtatt i EU 27. oktober 2011. Forordningen ble publisert i Official Journal 28. oktober 2011 , og den trer i kraft i EU 20 dager etter dette jf. artikkel 2. For Norge som EØS-medlem, må regelverket tas inn i EØS-avtalen før det kan gjennomføres i norsk rett ved endring av forskrift 1. mars 2011 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Sammendrag av innhold

På bakgrunn av utviklingen i trusselen mot sivil luftfart, den teknologiske utviklingen og erfaringer i forbindelse med bruken av teknologien både i EU og globalt, har Kommisjonen foretatt en gjennomgang av bestemmelsene som gjelder standarder for systemer for påvisning av sprengstoffer (explosive detection systems - EDS). Som en følge av dette er forordning (EU) nr. 185/2010 endret ved forordning (EU) nr. 1087/2011.  

Merknader

Forordning (EU) nr. 1087/2011 endrer forordning (EU) nr. 185/2010 vedleggets punkt 12.4.  

I tillegg til ny nummerering av de eksisterende underpunktene til vedleggets punkt 12.4, er det gjort følgende materielle endringer i bestemmelsen;

Punkt 12.4.2.7 er endret - EDS standard 2 utløper 1. september 2020. Dette innebærer at utløpsfristen er forlenget med to år fra 1. september 2018.

Nytt punkt 12.4.2.8 åpner for at vedkommende myndighet (i Norge er dette Luftfartstilsynet) på nærmere vilkår kan tillate fortsatt bruk av EDS standard 2 til 1. september 2022. Vilkåret er at EDS standard 2 ble installert i perioden 1. januar 2011 - 1. september 2014.

Nytt punkt 12.4.2.9 - Det er krav om at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) må informeres dersom bestemmelsen i punkt 12.4.2.8 blir benyttet etter 1. september 2020. 

Punkt 12.4.2.10 er endret - EDS installert etter 1. september 2014 skal være standard 3. Dette innebærer at kravet om at utsyret må holde standard 3 er utsatt med 2 år, fra 1. september 2012 til 1. september 2014.

Endring av og ny bestemmelse i punkt 12.4.2.11 - Det er krav om at standard 3 skal gjelde for all EDS senest innen 1. september 2020, såfremt vedkommende myndighet (Luftfartstilsynet) ikke har benyttet muligheten til å forlenge bruken av EDS standard 2, jf. punkt 12.4.2.8 . Endringen innebærer at fristen for å innføre standard 3 forlenges fra 1. september 2018 til 1. september 2020. I tillegg er det åpnet for at de landene som har anvendt bestemmelsen i punkt 12.4.2.8, kan benytte EDS standard 2 til 1. september 2022.

Forordningen medfører ingen endringer i de administrative og økonomiske konsekvensene for aktørerene, da forordningen i prinsippet bare utsetter innføringen av ny teknologi, herunder standard 3, som allerede er gjennomført i forordning (EU) nr. 185/2010.  

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordning (EU) nr. 1087/2011 er å anse som EØS-relevant og akseptabel for Norge, og det anbefales at den tas inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1087/2011
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32011R1087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2011
Frist returnering standardskjema: 09.12.2011
Dato returnert standardskjema: 07.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 178/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.12.2011
Høringsfrist: 24.01.2012
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2013

Lenker

Til toppen