Endring av 900/1800 MHz-beslutningen

Kommisjonens implementeringsbeslutning 2011/251/EU av 18. april 2011, som endrer beslutning 2009/766/EF av 16. oktober 2009 om harmonisering av 900- og 1800 MHz-frekvensbåndene for bakkebaserte systemer som kan tilby pan-europeiske elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet ...

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2011

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble vedtatt i EU 18. april 2011. Frist for implementering er 31. desember 2011.

Beslutningen ble inntatt i EØS-avtalen 28. september 2012.

Sammendrag av innhold

I beslutning 2009/766/EF ble det åpnet opp for 3G (UMTS) i GSM 900 og 1800 MHz-båndene. I beslutning 2011/251/EU åpnes det nå også opp for 4G (LTE og WiMAX) i båndene. Som tidligere, må ny teknologi ikke forstyrre GSM. ETSI har utarbeidet standarder for å sikre at slike forstyrrelser ikke oppstår. Endringene er i henhold til rapportene 40 og 41 fra CEPT.

For øvrig vises det til EØS-notatet for beslutning 2009/766/EF.

Vurdering

Beslutningen er i henhold til norsk frekvensstratetgi om å fjerne unødvendige restriksjoner i tillatelser. Mulighetene for å bruke LTE i disse båndene vil også bidra til bedre mobile tjenester for brukerne. På det nåværende tidspunktet ser det ut til at det er 1800 MHz-båndet som er mest aktuelt for LTE. Flere midlertidige tillatelser er tildelt i påvente av auksjon. Totalt er 2x60 MHz tildelt. 

Alle tillatelsene kan nå benyttes i tråd med de nye vilkårene i beslutning 2011/251/EU.

Endringsbeslutningen vil ha positive økonomiske konsekvenser for operatørene, mens de administrative konsekvensene ved å endre frekvenstillatelsene vil være minimale.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI den 28. september 2012 uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)2633
Rettsaktnr.: 2011/251/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32011D0251

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2011
Frist returnering standardskjema: 08.06.2011
Dato returnert standardskjema: 30.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 169/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2012

Lenker