Etablering av unionsliste for tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1129/2011 av 11. november 2011 om endring av vedlegg II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 for å etablere en unionliste over tilsetningsstoffer...

Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 11. november 2011, og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler ved at det innføres en unionsliste over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler. Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 har inntil nå stått "tomt". Forordningen vil etter ulike overgangsordninger oppheve og erstatte de "gjenlevende" bestemmelsene om dette i direktivene 94/35/EF (om søtstoffer i næringsmidler), 94/36/EF (om fargestoffer i næringsmidler) og 95/2/EF (om andre tilsetningsstoffer til næringsmidler enn søtstoffer og fargestoffer) - alle med tilhørende endringsdirektiver.

Forordningen skal etter artikkel 4 tre i kraft 20 dager etter at den er publisert i Official Journal, men det fremgår av overgangsbestemmelsene i artikkel 2 nr. 1 og 3 at de aller fleste bestemmelsene i den nye unionslisten først skal gjelde fra 1. juni 2013 - samtidig som de "gjenlevende" bestemmelsene i direktivene 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF oppheves. Som et unntak fra dette, fremgår det av artikkel 2 nr. 2 og 4 at godkjenningen av det nye tilsetningsstoffet methacrylate copolymer (E 1205) og den nye reguleringen av bruk av silikondioksid (E 551) i salterstatninger skal gjelde allerede fra det tidspunktet som forordningen som inneholder den nye unionslisten trer i kraft. Næringsmidler som lovlig har blitt satt i omsetning før 1. juni 2013, men som ikke oppfyller kravene i den nye unionslisten, skal etter artikkel 2 nr. 5 fortsatt kunne omsettes frem til utløpet av produktenes holdbarhetstid. Videre fremgår det av artikkel 3 at hastevedtaket i forordning (EF) nr. 884/2007 om forbud mot bruk av Red 2G (E 128) som fargestoff, oppheves fra 1. juni 2013 som følge av at tilsetningsstoffet er fjernet fra den nye unionslisten.

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er delt inn i fem deler. Del A inneholder i punkt 1 en introduksjon over hva unionslisten omfatter (tilsetningsstoffets navn og E-nummer, hvilke næringsmidler som tilsetningsstoffet kan tilsettes, bruksbetingelser og restriksjoner for omsetning av tilsetningsstoffet til den endelige forbruker) og i punkt 2 en del generelle bestemmelser om tilsetningsstoffer til næringsmidler og vilkår for bruk av disse. Del B inneholder en liste over alle godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler sortert etter kategoriene fargestoffer, søtstoffer og andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer. Del C inneholder definisjoner av grupper av tilsetningsstoffer (gruppe I: ikke navngitt, men inneholder med noen få unntak tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk quantum satis, gruppe II: fargestoffer godkjent for bruk quantum satis, gruppe III: fargestoffer godkjent for bruk opp til en maksimalgrense, gruppe IV: polyoler og gruppe IV: andre tilsetningsstoffer som kan reguleres i kombinasjon). Del D lister opp 18 ulike matvarekategorier med underkategorier. Del E inneholder en oversikt over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler og vilkår for bruk systematisert etter ulike matvarekategorier, jf. del D. Den systematiske tilnærmingen i del D og E, med blant annet inndeling etter ulike matvarekategorier, er ny i EU, men tilsvarer langt på vei oppbygningen av systemet i Codex Alimentarius General Standard for Food Additives (GFSA) og den gjeldende norske "positivlisten" i vedlegg I til forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler som er basert på de gjeldende "gamle" direktivene om dette.  

Det fremgår av artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 at tilsetningsstoffer til næringsmidler som er godkjent etter direktivene 94/35/EF (om søtstoffer i næringsmidler), 94/36/EF (om fargestoffer i næringsmidler) og 95/2/EF (om andre tilsetningsstoffer til næringsmidler enn søtstoffer og fargestoffer), skal overføres til den nye unionslisten etter en såkalt revurdering ("review"). Som følge av denne revurderingen er det gjort en del endringer i den nye unionslisten sammenliknet med dagens rettstilstand. Det fremgår videre av artikkel 32 i forordning (EF) nr. 1333/2008 at EFSA skal gjennomføre nye risikovurderinger av alle tilsetningsstoffer til næringsmidler som var godkjent før 20. januar 2009. Som nevnt ovenfor, er det i forordning (EU) nr. 257/2010 fastsatt et re-evalueringsprogram som gir en oversikt over når de ulike tilsetningsstoffene skal være risikovurdert på nytt. For så vidt gjelder enkelte tilsetningsstoffer, har EFSA allerede før fastsettelsen av forordning (EU) nr. 257/2010 gjort nye risikovurderinger og på bakgrunn av disse er det i den nye unionslisten foreslått endringer sammenliknet med dagens rettstilstand.

For eksempel er bruksbetingelsene for lycopene som fargestoff endret p.g.a. nedsatt ADI, noen fargestoffer har blitt fjernet i enkelte matvarekategorier fordi ikke benyttes i disse kategoriene, etylester av beta-apo-8´-carotenoic acid (C 30) (E 160f) er tatt ut fordi det ikke lenger produseres, Red 2G (E 128) og Brown FK (E 154) er fjernet. Canthaxanthin (E 161g) benyttes ikke i næringsmidler, men i enkelte medisinske produkter. Dette fargestoffet blir derfor stående i listen over godkjente tilsetningsstoffer, men er ikke tillatt i noen matvarekategorier. Bruksbetingelsene for anti-klumpemidlet silikondioksid (E 551) i salterstatninger endres fordi EFSA endret ADI til "not specified" og bruk av tilsetningsstoffet methacrylate copolymer (E 1205) som glansemiddel i kosttilskudd i fast form er blitt godkjent.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Rettsakten har vært på høring, og ingen høringsinstanser hadde merknader. 

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten medfører en ytterligere harmonisering av rettsområdet på unionsnivå, noe som må antas å ha en overvekt av positive administrative, økonomiske og andre konsekvenser for virksomhetene, myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1129/2011
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32011R1129

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2011
Frist returnering standardskjema: 30.12.2011
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.10.2011
Høringsfrist: 09.12.2011
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen