EY 2012

EUs år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner...

European Year for Active Ageing and Solidarity between generations...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2011

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 14. september 2011 og publisert i Official journal 23. september. Kommisjonens forslag ble utarbeidet i september 2010 og det ble i utgangspunktet ikke planlagt et eget budsjett for året fra Kommisjonens side.  Rådet og parlamentet ble imidlertid enige om at det skal allokeres 5 millioner euro til året. Finansieringsrammen skal dekke aktivitetene nevnt i artikkel  3 pkt 1. Arbeidsdepartementet har fra EFTA-sekretariatet fått opplyst at medfinansiering fra norsk side vil medføre budsjettutgifter i størrelsesorden 124 501 euro i budsjettåret 2012. Se over mht. omtale i Prop. 1 S.

Prosessen i EU og spørsmålet om deltakelse fra EFTA-landene har vært fulgt av EFTA WG on Free Movement of Persons, Working Life and and Social Inclusion. Rettsakten er nå til vurdering i EFTA/EØS-landene. Etter det AD er kjent med har Island og  Liechtenstein returnert Standard Sheet for the preparation of EEA Joint Committee decisions (SS) med ja til deltakelse.

Sammendrag av innhold

I beslutningen utpekes 2012 til the"European Year for Active Aging and Solidarity between Generations" Hovedbegrunnelsen ligger i den demografiske utviklingen i Europa. Fra 2012 vil andelen yrkesaktiv befolkning synke, mens andelen over 60 år vil øke med 2 millioner for hvert år. Dette gir Europa både muligheter og utfordringer. Presset på offentlige budsjetter og pensjonssystemer vil øke, det samme gjør etterspørselen etter helsetjenester og sosiale tjenester for eldre. EU har definert tre hovedutfordringer:

 • Styrke yrkesaktiviteten i Europa blant seniorene mellom 55 og 64 år
 • Motivere til aktiv samfunnsdeltakelse
 • Forebygge helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker.

Aktiviteter som det er aktuellt å gjennomføre på unionsnivå, nasjonalt, regionalt og lokalt er helt tradisjonelle aktiviteter som konferanser, informasjonskampanjer, erfaringsutveksling samt forskning- og kunnskapsutvikling.

Følgende land kan delta i det europeiske år: a)medlemslandenene, b) kandidatland, c)landene på vest-Balkan og d) land som er medlem av EFTA, og som er parter i EØS-avtalen

Senest 25 november oppfordres medlemsstatene til å underrette kommisjonen om deres arbeidsprogram som skal inneholde opplysninger om nasjonale aktiviteter som planlegges for det europeiske år.

Merknader

Rettsakten har hjemmel i artikkel 147 (1) TFEU, artikkel 153 (1) TFEU, og artikkel 174 TFEU. Rettsakten berører seniorpolitikken i Norge, særlig arbeidet med å forlenge yrkesaktiviteten blant seniorer. Den medfører ingen endringer i norsk lovgivning eller annet regelverk. Kommisjonens forslag om et slikt år ble fremmet i 2010 og definert EØS-relevant. Medlemslandene og EFTA-landene ble høsten 2010 invitert til å utpeke nasjonale koordinatorer. Med forbehold om den videre beslutningsprosessen i EU utpekte Arbeidsdepartementet Senter for seniorpolitikk (SSP) som koordinator for aktiviteter i Norge.

Det er ingen administrative konsekvenser utover at Senter for seniorpolitikk i 2012 gis et tillegg til sitt mandat for å utføre rollen som nasjonal koordinator. De økonomiske konsekvensene knyttet til denne rollen vil bli dekket av Arbeidsdepartementets tilskuddsbrev til SSP. SSP får årlig et tilskuddsbrev fra Arbeidsdpartmentet som gir mål, føringer og rammer for virksomheten. Aktører som myndigheter, FoU-miljø, interesseorganisasjoner og arbeidslivets parter som ønsker å iverksette tiltak eller promotere egen aktivitet i regi av året skal dekke eventuelle utgifter selv. Rettsakten medfører et norsk økonomisk bidrag i størrelses orden 124 501 euro i budsjettåret 2012. Stortinget er informert i Prop. 1 S (2011-2012) for Arbeidsdepartementet om at det i 2012 vil kunne være aktuelt å bruke midler til å finansiere eventuell norsk deltakelse i European Year og Active Aging and Solidarity between Generations. Arbeidsdepartementet Kap 601 post 70.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø der Arbeidsdepartementet, Barne-,likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementt, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant og norsk deltakelse i året for aktiv aldring foreslås. Målene for året er godt sammenfallende og i samsvar med mål og ambisjoner i regjeringens seniorpolitikk, særlig slik de kommer til utrykk i St. meld. nr. 6 (2006-2007) Om seniorpolitikk, pensjonsreformen samt i IA-avtalens delmål 3 om forlenget yrkesdeltakelse og partenes samarbeid om dette. Aktiviteten til Senter for seniorpolitikk er også et viktig virkemiddel for å nå de seniorpolitiske målene. Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter for seniorpolitikk i arbeidslivet og har et mandat meget godt tilpasset rollen som nasjonal koordinator.

Deltakelse i året kan være en god måte å promotere seniorpolitikken som sådan og de mål som ligger til grunn for denne. Det gir muligheter til læring og erfaringer fra andre land i tillegg til at Norge kan fremme egne gode eksempler der forholdene ligger til rette for det. I Europeisk sammenheng har Norge v/SSP en forholdsvis unik organsiering av arbeidet med spredning av kompetanse og kunnskap om seniorer. I dag er flere enn 30 ulike organisasjoner, inkludert partene i arbeidslivet, tilsluttet SSP. Det foreligger pr i dag en overordnet planskisse for det europeiske året for aktiv aldring utarbeidet av SSP.

Andre opplysninger

SSP sin rolle som nasjonal koordinator innebærer bl.a

 • Etablere møteplass hvor aktuelle aktører kans amles for å diskutere aktuelle nasjonale problemstillinger og tiltak
 • Holde oversikt over og formidle informasjon om tiltak og aktiviteter som ulike aktører og organisasjoner gjennomfører under overskriften Det europeiske året for aktiv aldring
 • Invitere andre aktører og organisasjoner til å gjennomføre tiltak og aktiviteter som bygger opp under det europeiske året
 • Innta pådriverrollen for året. I dette ligger at SSP arbeider aktivt for at temaet aktiv aldring settes på dagsorden i SSP sine tilsluttede organisasjoner, hos politiske myndigheter og i samfunnsdebatten
 • Gjennomfører tiltak i egen regi og i samarbeid med andre.

Se forøvrig www.seniorpolitikk.no for mer informasjon om SSP og tilsluttede organisasjoner.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 940/2011/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0940

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.09.2011
Frist returnering standardskjema: 15.12.2011
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.