EgenskapVerdi
Notat id:11486
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
Sortering Vedlegg/protokoll:4
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

EUs år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner...


{"name":"EUs år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner...","depName":"AD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p><p>I beslutningen&nbsp;utpekes 2012&nbsp;til the&quot;European Year for Active Aging and Solidarity between Generations&quot;&nbsp;Hovedbegrunnelsen&nbsp;ligger i den demografiske utviklingen i Europa. Fra 2012 vil andelen yrkesaktiv befolkning synke, mens andelen over 60 &aring;r vil &oslash;ke med 2 millioner for hvert &aring;r. Dette gir Europa b&aring;de muligheter og utfordringer. Presset p&aring; offentlige budsjetter og pensjonssystemer vil &oslash;ke, det samme gj&oslash;r ettersp&oslash;rselen etter helsetjenester og sosiale tjenester for eldre. EU har definert tre hovedutfordringer:</p><ul><li>Styrke yrkesaktiviteten i Europa blant seniorene mellom 55 og 64 &aring;r</li><li>Motivere til aktiv samfunnsdeltakelse</li><li>Forebygge helseulemper som f&oslash;lge av sosiale, &oslash;konomiske og milj&oslash;messige &aring;rsaker.</li></ul><p>Aktiviteter som det er aktuellt &aring; gjennomf&oslash;re p&aring; unionsniv&aring;, nasjonalt, regionalt og lokalt er helt tradisjonelle aktiviteter som konferanser, informasjonskampanjer, erfaringsutveksling samt forskning- og kunnskapsutvikling.</p><p>F&oslash;lgende land kan delta i det europeiske &aring;r: a)medlemslandenene, b) kandidatland, c)landene p&aring; vest-Balkan og d) land som er medlem av EFTA, og som er parter i E&Oslash;S-avtalen</p><p>Senest 25 november oppfordres medlemsstatene til &aring; underrette kommisjonen om deres arbeidsprogram som skal inneholde opplysninger om nasjonale aktiviteter som planlegges for det europeiske &aring;r.</p><p><strong>Merknader</strong></p><p>Rettsakten har hjemmel i artikkel 147 (1) TFEU, artikkel 153 (1) TFEU, og artikkel 174 TFEU. Rettsakten ber&oslash;rer seniorpolitikken i Norge, s&aelig;rlig arbeidet med &aring; forlenge yrkesaktiviteten blant seniorer. Den medf&oslash;rer ingen endringer i norsk lovgivning eller annet regelverk. Kommisjonens forslag om et slikt &aring;r ble fremmet i 2010 og definert E&Oslash;S-relevant. Medlemslandene og EFTA-landene ble h&oslash;sten 2010 invitert til &aring; utpeke nasjonale koordinatorer. Med forbehold om den videre beslutningsprosessen i EU utpekte Arbeidsdepartementet Senter for seniorpolitikk (SSP) som koordinator for aktiviteter i Norge. </p><p>Det er ingen administrative konsekvenser utover at Senter for seniorpolitikk&nbsp;i 2012 gis et tillegg til sitt mandat for &aring; utf&oslash;re rollen som nasjonal koordinator. De &oslash;konomiske konsekvensene knyttet til denne rollen&nbsp;vil bli dekket av Arbeidsdepartementets tilskuddsbrev til SSP. SSP f&aring;r &aring;rlig et tilskuddsbrev fra Arbeidsdpartmentet som gir m&aring;l, f&oslash;ringer og rammer for virksomheten. Akt&oslash;rer som&nbsp;myndigheter, FoU-milj&oslash;, interesseorganisasjoner og&nbsp;arbeidslivets parter&nbsp;som &oslash;nsker &aring; iverksette tiltak eller promotere egen aktivitet i regi av &aring;ret skal&nbsp;dekke eventuelle utgifter selv.&nbsp;Rettsakten medf&oslash;rer et norsk &oslash;konomisk bidrag i st&oslash;rrelses orden 124 501 euro i budsjett&aring;ret 2012. Stortinget er informert i Prop. 1 S (2011-2012) for Arbeidsdepartementet om at det i 2012 vil kunne v&aelig;re aktuelt &aring; bruke midler til &aring; finansiere eventuell norsk deltakelse i European Year og Active Aging and Solidarity between Generations. Arbeidsdepartementet&nbsp;Kap 601 post 70.</p><p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p><p>Rettsakten har v&aelig;rt til vurdering i&nbsp;Spesialutvalget for Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmilj&oslash; der Arbeidsdepartementet, Barne-,likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementt, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.</p>","draftno":11486,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"<p>SSP sin rolle som nasjonal koordinator inneb&aelig;rer bl.a</p><ul><li>Etablere m&oslash;teplass hvor aktuelle akt&oslash;rer kans amles for &aring; diskutere aktuelle nasjonale problemstillinger og tiltak</li><li>Holde oversikt over og formidle informasjon om tiltak og aktiviteter som ulike akt&oslash;rer og organisasjoner gjennomf&oslash;rer under overskriften Det europeiske &aring;ret for aktiv aldring</li><li>Invitere andre akt&oslash;rer og organisasjoner til &aring; gjennomf&oslash;re tiltak og aktiviteter som bygger opp under det europeiske &aring;ret</li><li>Innta p&aring;driverrollen for &aring;ret. I dette ligger at SSP arbeider aktivt for at temaet aktiv aldring settes p&aring; dagsorden i SSP sine tilsluttede organisasjoner, hos politiske myndigheter og i samfunnsdebatten</li><li>Gjennomf&oslash;rer tiltak i egen regi og i samarbeid med andre.</li></ul><p>Se for&oslash;vrig <a href=\"http://www.seniorpolitikk.no/\" target=\"_blank\">www.seniorpolitikk.no</a> for mer informasjon om SSP og tilsluttede organisasjoner.</p>","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Rettsakten ble vedtatt i EU 14. september 2011 og publisert i Official journal 23. september. Kommisjonens forslag ble utarbeidet i september 2010 og det ble&nbsp;i utgangspunktet ikke planlagt&nbsp;et eget budsjett for &aring;ret fra Kommisjonens side.&nbsp; R&aring;det og parlamentet ble imidlertid enige om at&nbsp;det skal allokeres 5 millioner euro til &aring;ret. Finansieringsrammen skal dekke aktivitetene nevnt i artikkel&nbsp; 3 pkt 1.&nbsp;Arbeidsdepartementet har fra EFTA-sekretariatet f&aring;tt opplyst&nbsp;at medfinansiering fra norsk side&nbsp;vil medf&oslash;re budsjettutgifter i st&oslash;rrelsesorden 124 501 euro i budsjett&aring;ret 2012. Se over mht. omtale i Prop.&nbsp;1 S.</p><p>Prosessen i EU og sp&oslash;rsm&aring;let om deltakelse fra EFTA-landene har v&aelig;rt fulgt av&nbsp;EFTA WG on&nbsp;Free Movement of Persons, Working Life and and Social Inclusion. Rettsakten er n&aring; til vurdering&nbsp;i EFTA/E&Oslash;S-landene. Etter det AD er kjent med har Island og&nbsp;&nbsp;Liechtenstein returnert Standard Sheet for the preparation of EEA Joint Committee decisions&nbsp;(SS) med ja til deltakelse. </p><p>&nbsp;</p>","valuation":"<p>Rettsakten&nbsp;ansees som E&Oslash;S-relevant og&nbsp;norsk deltakelse i &aring;ret for aktiv aldring foresl&aring;s. M&aring;lene for &aring;ret&nbsp;er godt sammenfallende og i samsvar&nbsp;med m&aring;l og ambisjoner i regjeringens seniorpolitikk, s&aelig;rlig slik de kommer til utrykk i St. meld. nr. 6 (2006-2007) Om seniorpolitikk, pensjonsreformen&nbsp;samt&nbsp;i IA-avtalens delm&aring;l 3 om forlenget yrkesdeltakelse og partenes samarbeid om dette. Aktiviteten til Senter for seniorpolitikk er ogs&aring; et viktig virkemiddel for &aring; n&aring; de seniorpolitiske m&aring;lene. Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter for seniorpolitikk i arbeidslivet og har et mandat meget godt tilpasset rollen som nasjonal koordinator.</p><p>Deltakelse i &aring;ret kan v&aelig;re en god m&aring;te &aring; promotere seniorpolitikken som s&aring;dan og de m&aring;l som ligger til grunn for denne. Det gir muligheter til l&aelig;ring og erfaringer fra andre land i tillegg til at Norge kan fremme egne gode eksempler der forholdene ligger til rette for det. I Europeisk sammenheng har Norge v/SSP en forholdsvis unik organsiering av arbeidet med spredning av kompetanse og kunnskap om seniorer. I dag er flere enn 30 ulike organisasjoner, inkludert partene i arbeidslivet, tilsluttet SSP. Det foreligger pr i dag en overordnet planskisse for det europeiske &aring;ret for aktiv aldring utarbeidet av SSP.</p><p>&nbsp;</p>","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":true,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Vedtak/beslutning","articleno":"940/2011/EF","basisArticleno":"","celexno":"32011D0940","changed":"2011-12-20T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":11486,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":4,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"European Year for Active Ageing and Solidarity between generations...","established":"2011-11-11T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:DA:PDF","komLink":"","komno":"","lawChange":false,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"","pubType":null,"pubno":3643,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":null,"reviewedSuSpecified":true,"shortname":"EY 2012","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2011-09-23T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2011-12-15T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":null,"stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø","suId":19,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"EUs år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2011-12-20T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":11486,"pubnoSpecified":true},"suName":"Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø","xoName":"Tone Westlie"}