Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 av 21. oktober 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avls...

Commssion Implementing Regulation (EU) No 1068/2011 of 21 October 2011 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for chickens reared for laying, turkey...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til en rekke fjørfearter. Det er tidligere godkjent for 10 år til bruk i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, verpehøner, slakteender og avvent smågris ved forordning (EF) nr. 271/2009. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a7. Begge bakteriestammene enzympreparatet er framstilt ved hjelp av, er genmodifiserte.

Enzympreparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet og at det har potensial til å bedre produksjonsresultatene for de fjørfeartene det nå søkes godkjent for. Det er fastsatt grenser for minste tillatte innhold av de to enzymene i fullfôr til de ulike fjørfeartene. For fjørfe av mindre økonomisk betydnig til slakt, unntatt ender, og til prydfugler, er minste tillatte innhold av endo-1,4-beta-xylanase 280 TXU/kg fullfôr, til de andre fjørfeartene 560 TXU/kg fullfôr. For endo-1,4-beta-glukanase er minste tillatte innhold hhv. 125 TGU og 250 TGU/kg fullfôr. TGU og TXU er måleenheter for enzymaktivitet. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Enzympreparatet av endo-1,4-beta-xylanase og 1,4-beta-glukanase er godkjent fram til 11.11.2021. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkjenningen av utvidet bruksområde for enzympreparatet medfører at fôrindustrien kan nytte ett preparat i fôrblandinger til mange dyrearter, og dermed kan de spare kostnader og lagerhold for flere enzymer med samme formål. Dette kan ha en viss betydning for fôr til livkylling og livkalkun. Til de andre fjørfeartene det er godkjent for, produseres det ikke spesielle fôrblandinger i Norge. Om preparatet er eller tas i bruk, avgjør den enkelte fôrvirksomheten ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet.

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1068/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1068

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 21.11.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2011
Høringsfrist: 20.01.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker