Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1110/2011 av 3. november 2011 om godkjennigen av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (CBS 114044) som fôrtilsetingsstoff til verpehøner, fjørfearter av mindre økonomisk betydnig og slaktegris (innehaver av godkje...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1110/2011 of 3 November 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (CBS 114044) as a feed additive for laying hens, minor poultry species and pigs for fattening (holder of the autho...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et enzympreparat som fôrtilsetnigsstoff til verpehøner, noen andre fjørfearter og slaktegris. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a8. Preparater av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (CBS 114044) er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling, slaktekalkun, avlskalkun og til avvent smågris, ved forordning (EF) nr. 902/2009. Mikroorganismen, som preparatet er framstilt ved hjelp av, er en genmodifisert stamme.

Enzympreparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har vist seg å kunne forbedre eggproduksjonen hos verpehøner og øke tilveksten hos de andre fjørfeartene og hos slaktegris. Det er fastsatt grenser for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr, og den er differensiert mellom de ulike dyreartene/produksjonene det er godkjent for. Grensen er 24 000 BXU/kg fullfôr til alle verpefjørfe og slaktegris og 8 000 BXU/kg til fjørfearter av mindre økonomisk betydning, som ikke holdes for eggproduksjon. BXU er måleenhet for enzymaktivitet. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet fram til 24. november 2021. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent til andre formål. Fôrindustrien får enda et enzympreparat å velge blant. Dette preparatet kan brukes i fôrblandinger til mange ulike dyrearter/produksjoner, og slik kan det føre til effektivisering og kostnadssparing, da ett preparat har mange bruksområder. Hvorvidt fôrindustrien bruker det allerede, eller ønsker å ta det i bruk, avhenger av økonomiske og praktiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne,-likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1110/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1110

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 21.11.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2011
Høringsfrist: 20.01.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker