EØS-notatbasen

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1111/2011 av 3. november 2011 om godkjenning av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1111/2011 of 3 November 2011 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt mikroorganismepreparat til bruk ved ensilering av fôr til alle dyrearter. Preparatet av Lactobacillus plantarun (NCIMB 30236) er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler og har identifikasjonsnr. 1k2073.

Lactobacillus buchneri ( DSM 21762) er ikke en genmodifisert mikrorgansime. Vurdering til bruk i fiskefôr er ikke gjort. Ensileringsmiddelet skal brukes ved ensilering av gras og grovfôr så dette er ikke aktuelt til fisk.

Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det har også potensial for å bedre kvaliteten av surfôr fra ulikt materiale ved å senke pH og øke konserveringseffekten for tørrstoff og protein i fôret. Minste tillatte innhold av preparatet i ferskt materiale som ensileres er 2,4x108 KDE/kg, når preparatet ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler, (KDE er kolonidannende enheter). Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen av preparatet har varighet til 24.11.2021, og den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsaken medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen andre konsekvenser enn at det blir enda flere mikrobiologiske ensileringsmidler å velge blant, både for de som omsetter slike midler og for bønder som ønsker å bruke midlene. Mattilsynets tilsynsvirksomhet påvirkes ikke.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse-og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemetet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1111/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1111

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 21.11.2011
Dato returnert standardskjema: 14.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2011
Høringsfrist: 20.01.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: