Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjent økologisk tredjelandsliste fo 1084/2011

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 1084/2011 av 27. oktober 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1084/2011 of 27 October 2011 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EEAS.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III gir oversikt over godkjente tredjeland for eksport av visse økologiske varer til EU.

Kompetent myndighet i Tunisia er endret  og rettsakten oppdaterer vedlegg III på dette punktet.

Rettsakten endrer også feil angående tekst knyttet til oppføring av Canada på godkjent tredjelandsliste i forordning (EU) nr. 590/2011 som endret forordning 1235/2008. Rettsakten gjør det klart at omfanget av varer fra Canada gjelder bearbeidede landbruksprodukter som skal brukes som mat og fôr. I tillegg er kontrollorganet "Control Union Certifications" fjernet fra listen over godkjente kontrollorgan. Dette skyldes at kontrollorganet ikke er akkreditert av Canadian Food Inspection Agency" som utfører sertifiseringstjenester i Canada.

Merknader

Rettsakten vil være en ny endringsforordning til den nye regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som det for tiden er en prosess for å implementere i Norge.

Den nye økologiforordningen vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.  Rettsakten vil gjøre det enklere å importere økologisk varer til Norge fra Canada, da det ikke lengre er nødvendig med en forhåndsgodkjenning fra Mattilsynet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, -likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1084/2011
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32011R1084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 16.12.2011
Dato returnert standardskjema: 14.12.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen