Opphevelse av forbud på fiskevarer fra Gabon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1114/2011 av 4. november 2011 om opphevelse av forordning (EF) nr. 601/2008 om beskyttelsestiltak vedrørende fiskevarer importert fra Gabon og bestemt til humant konsum...

Commission Implementing Regulation (EU) nr. 1114/2011 of 4 November 2011 repealing Regulation (EC) No 601/2008 on protective measures applying to certain fishery products imported from Gabon and intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.11.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 4. november 2011, med ikrafttredelse 8. november 2011.

Sammendrag av innhold

Det er gitt importrestriksjoner for fiskevarer fra Gabon forordning (EF) nr. 601/2008. Bakgrunnen for disse restriksjonene er EUs kontroll av disse produktene i 2007, der det ble gjort funn av tungmetaller og sulfitt i disse varene. Forordning (EU) nr. 1114/2011 opphever 601/2008-rettsakten.EU har nå vurdert at Gabon har et adekvat kontrollregime på plass som sikrer trygge produkter fra denne staten. På bakgrunn av dette har EU vurdert at fiskevarer fra Gabon ikke lenger anses å være en fare for folkehelsen og at forordning (EF) nr. 601/2008 kan oppheves.Det gjøres oppmerksom på at ellers gjeldende regelverk for produkter av animalsk opprinnelse fortsatt vil gjelde for import av fiskevarer fra Gabon.

Merknader

1114/2011-rettsakten gjennomføres i norsk rett gjennom opphevelsen av forskrift 9. juli 2008 nr. 799 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Gabon, som gjennomfører forordning (EF) nr. 601/2008.Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den opphever det eksisterende regelverk om importrestriksjoner.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1114/2011
Celexnr.: 32011R1114

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 08.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.11.2011

Lenker

Til toppen