Referanselaboratorier for påvisning av restmengder

Kommisjonens gjennomføringsvedtak nr. 2011/717/EU av 27. oktober 2011 som endrer vedtak 98/536/EF om fastsetting av listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder...

Commission implementing decision of 27 October 2011 amending Decision 98/536/EC establishing the list of national reference laboratories for the detection of residues...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 27. oktober 2011 og er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over nasjonale referanselaboratorier til påvisning av restkonsentrasjoner som finnes i vedlegget til vedtak 98/536/EF.

Noen medlemsstater har nå utpekt ytterligere nasjonale referanselaboratorier eller har skiftet ut de utpekte laboratoriene med andre laboratorier. Dessuten er kontaktopplysningene og de gruppene av restkonsentrasjoner som overvåkes av bestemte laboratorier, blitt endret. Som følge av endringene blir listen over nasjonale referanselaboratorier nå ajourført.

Bakgrunn: Direktiv 96/23/EF (restkontrolldirektivet) gir bestemmelser om overvåkning av legemiddelrester i næringsmidler fra dyr. Det bestemmer også at hver medlemsstat skal utpeke minst ett nasjonalt referanselaboratorium som skal være ansvarlig for bestemte oppgaver fastlagt i direktivet. Restkontrolldirektivet bestemmer også at Kommisjonen skal utarbeide en liste over disse utpekte laboratoriene.

Merknader

Rettsakten krever ingen regelverksendring i Norge.

EURL - EUs referanselaboratorier - oppnevnes av EU, og Norge har ingen innflytelse på listen over disse laboratoriene. I Norge oppnevner vi ett NRL - nasjonalt referanselaboratorium- for hvert EURL som finnes. Listen over våre NRL oppdateres jevnlig og publiseres på Nordisk metotikkomité for levnedsmidler, NMKL.

NMKL koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor analysemetodikk av næringsmidler i den europeiske standardiserings-organisasjonen CEN.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Norge står ikke på listen over nasjonale referanselaboratorier til påvisning av restkonsentrasjoner som finnes i vedlegget til vedtak 98/536/EF. Derfor må det utformes en tilpasningstekst som opplyser om hvilke nasjonale referanselaboratorier Norge bruker på dette området. Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten:

The provisions of the Desicion shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptation:

In Annex I , chapter I, part 1.2 Application texts, no 39 the following shall be added:

Member state

Reference laboratories

Groups of residues

Norway

Norwegian Veterinary Institute

Box 750 Sentrum

N-0106 Oslo

A2, B3d

Oslo University Hospital Norwegian Doping Control Laboratory

Trondheimsveien 235

N-0514 Oslo

A1, A3, A4, A5

B2d

Norwegian School of Veterinary Science

Box 8146 Dep

N-0033 Oslo

B1, B2a, B2b, B2e, B2f (carbadox, olakindox), B3e

Seafood:

The National Institute of Nutrition and Seafood Research

Box 2029 Nordnes

N-5817 Bergen

B1, B2a, B2b, B2e, B2f (carbadox,  olakindox), B3c, B3e

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/717/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/536/EF
Celexnr.: 32011D0717

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 16.12.2011
Dato returnert standardskjema: 19.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2013
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: