Steviol glykosid (E 960)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1131/2011 av 11. november 2011 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 fra med hensyn til steviol glykosider...

Commission Regulation (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with regard to steviol glycosides...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 11. november 2011, og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at tilsetningsstoffet steviolglykosid (E 960) godkjennes som søtstoff. Steviolglykosider kan også benyttes som bordsøtningsmiddel på lik linje med de bordsøtningsmidlene som allerede er godkjent.

Akseptabelt daglig inntak (ADI) av steviolglykosid, uttrykt som steviolekvivalenter, er 4 mg/kg kroppsvekt per dag. Denne grensen vil bli overskredet dersom stoffet skal erstatte sukker 100 % i alkoholfrie smaksatte drikkevarer (soft drinks), som er den produktgruppen som antagelig vil bidra mest til inntak av tilsetningsstoffet. Derfor er det satt maksimale bruksnivåer i softdrinks på 80 mg/l i ferdige, sukkerfrie drikkevarer eller drikkevarer med minst 30 % redusert energinivå. Bordsøtningsmidler er produkter som inneholder godkjente søtstoffer. Produktene er beregnet for omsetning direkte til sluttbrukerne som erstatningsprodukter for sukker. Behovet for bruk av tilsetningsstoffer i slike produkter kan være ulikt avhengig av om bordsøtningsmidlet omsettes i form av tabletter, i væskeform eller som pulver. I næringsmiddelkategoriene i punktene 11.4.1 - 11.4.3 i del E i vedlegg II (forordning (EU) nr. 1129/2011).

Det fremgår av artikkel 2, jf. artikkel 3, at rettsakten skal gjelde allerede fra ikrafttredelsen 2. desember 2011 og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten som ble innført i forordning (EU) nr. 1129/2011, skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige merknader:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Rettsakten har vært på høring, og ingen høringsinstanser hadde merknader. 

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet mener at det vil være positivt både for virksomhetene og forbrukerne med et større utvalg av søtstoffer. Rettsakten antas derfor å ha en overvekt av positive administrative, økonomiske og andre konsekvenser for virksomhetene, myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1131/2011
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32011R1131

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2011
Frist returnering standardskjema: 30.12.2011
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.10.2011
Høringsfrist: 09.12.2011
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker