TSI-TAP

Kommisjonsforordning EF-454/2011 tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet vedr. delsystemet telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet...

Commission regulation on the technical specification for interoperability relating to the subsysytem «telematics applications for passenger services» of the trans-European rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt 5. mai 2011, publisert i Official journal 12. mai 2011 og trådte i kraft i EU-landene dagen etter publisering.

Kommisjonsforordningen ble gjennomført i norsk rett 1. oktober 2012 i forskrift nr. 954 om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det europeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften).

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning EF nr 454/2011 om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI) vedr. delsystemet telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet, ble vedtatt 5. mai 2011 og publisert i Official journal 12. mai 2011. Forordningen er hjemlet i direktiv 2008/57 som er implementert gjennom forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen (interoperabilitet) i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften).   

Forordningen gjelder telematikkapplikasjoner for billettsalg og informasjon til passasjerene i det transeuropeiske jernbanesystemet. Målet er å styrke kon­kur­ranseevnen til grense­over­skrid­ende jernbanetrafikk og lage klare regler for aktørene (jernbaneforetak, passasjerer, infrastrukturforvaltere m.fl.). Forordningen består av en fortale, 8 artikler og selve TSIen i vedlegg I, åpne punkter i vedlegg II, en liste over tekniske dokumenter i vedlegg III, og en liste over tariffer for internasjonalt og fremmedlands (billett-)salg i vedlegg IV. 

Art. 1 viser til at TSIen framkommer av vedlegget til forordningen, at TSIen gjelder delsystemet telematikkapplikasjoner for passasjertrafikk slik det framkommer av samtrafikkdirektivet (2008/57/EC), og at anvendelsen av TSIen på trafikk til/fra tredjeland avhenger av tilgjengelighet på informasjon fra operatørene og evt. bilaterale avtaler. 

Art. 2 legger opp til at TSIen skal implementeres i tre faser: I fase 1 skal det etableres en detaljert spesifikasjon og planer for strategi og styring av det overordnede systemet, i fase 2 skal det utvikles et system for datautveksling, og i fase 3 gjelder utrullingen av systemet for datautveksling. 

Art. 3 legger til ERA å publisere og oppdatere de tekniske dokumentene som framgår av vedlegg III. ERA skal også implementere et system for styring av endringene i/utviklingen av de tekniske dokumentene, jf TSIens pkt 7.5.2. Vider får ERA ansvaret for å oppdatere og publisere «referansefiler» som er spesifisert i TSIens pkt. 4.2.19. ERA skal rapportere om utviklingen til kommisjonen, og kommisjonen skal holde medlemslandene orientert ved RISC-komiteen iht samtrafikkdirektivet. ERA skal innen 31. mars 2012 gi anbefalinger til kommisjonen vedr. de åpne punktene som er gitt i vedlegg II til forordningen. 

Art. 4 pålegger jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere, stasjonsforvaltere, billettselgere og ERA å «støtte» arbeidet med fase 1 i implementeringen av TSIen, jf. art. 2 og TSIens pkt. 7.2. «Støtten» omfatter funksjonell og teknisk informasjon (om eksisterende systemer o.l.) og ekspertise. 

Art. 5 pålegger de representative europeiske jernbaneorganisasjonene sammen med en representant for billettselgere og en representant for «europeiske passasjerer» å gjennomføre fase 1 i implementeringen av TSIen, jf. art. 2 og kap 7 i TSIen. Fase 1 skal overleveres til kommisjonen senest 1 år etter publiseringen av forordningen. 

Art. 6 pålegger medlemslandene å informere jernbaneforetakene, infrastrukturforvalter, stasjonsforvaltere og billettselgere om forordningen. 

Art. 7 legger opp til at forordningen skal oppdateres med resultatene fra fase 1 av implementeringen av TSIen, Jf. pkt. 7.2. i TSIen. 

Art. 8 slår fast at forordningen trer i kraft ved publiseringen i OJ. Forordningen er bindene i sin helhet og direkte «anvendbar» i alle medlemslandene. 

Nærmere om TSIen

TSIen gjelder hele det transeuropeiske jernbanenettet slik det er definert i sam­trafikk­direktivet, både høyhastighet og konvensjonell jernbane. TSIen er utar­beidet på bakgrunn av artikkel 10 nr. 3 i forordning 2007/1371 om passa­sjerers rettigheter og forpliktelser. TSIen skal gjøre det mulig å gi opplysninger og utstede billetter i samsvar med forordning 2007/1371. Forordning 2007/1371 er implementert i norsk rett ved forskrift 3. september 2010 nr. 1241 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (jernbanepassasjerrettighetsforskriften). 

Fase 1 skal gjennomføres av de «representative organene» for jernbane­sek­toren i Europa. Jernbaneforetak som driver persontransport skal informere ERA:

  • om sine kontakt­opp­lysni­n­ger (forordningen vedlegg 1 punkt 4.2.3.1),
  • om sine transportvilkår (forordningen vedlegg 1 punkt 4.2.4.1),
  • om tilgjengeligheten i tog for personer med redusert mobilitet (forordningen vedlegg 1 punkt 4.2.6.1), og
  • om vilkår for transport av sykler, (forordningen vedlegg 1 punkt 4.2.7.1). 

Når fase 1 er avsluttet skal forordningen oppdateres med resultatene fra fase 1, og den oppdaterte forordningen vil bli grunnlag for oppstart av fase 2. I fase 2 skal det utvikles et datautvekslingssystem og i fase 3 skal datautvekslingssystemet tas i bruk.

Merknader

Forordninger er ikke sendt på høring da de materielle kravene for aktørene følger av for­ord­ning 2007/1371 som allerede er implementert gjennom norsk rett, og fase 1 i implemen­ter­in­gen vil har begrensede direkte virkninger for aktørene, da denne fasen i første rekke gjelder spesifikasjon av systemet og planer for den videre utviklingen. Fase 1 i implementeringen vil ha begrensede økonomiske og administrative virkinger. Disse er i hovedsak knyttet til selve implementeringen av forordningen i norsk rett, samt informasjonsutveksling mellom aktørene/de representative europeiske organisasjonene og ERA. 

Det framkommer av fortalen at forordningen (TSIen) må revideres/oppdateres med konklusjonene av fase 1 og før oppstart av de påfølgende fasene 2 og 3, jf. også TSIens pkt 7.2 om gjennomføringen av fase 1, og 7.3 og 7.4 om at fase 2 og 3 følger etter endringen av forordningen iht. konklusjonene av fase 1. Gjennom­føring av fase 2 og 3 av forordningen vil kunne få mer vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser, men det er for tidlig å ta stilling til dette nå. 

Vurdering

Det er ikke avdekket særlige behov for tilpasningstekst for Norge. Forordningen vil ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. 

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Kommisjonsforordningen ble gjennomført i norsk rett 1. oktober 2012 ved forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det europeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)454
Rettsaktnr.: 254/2011
Basis rettsaktnr.: 57/2008
Celexnr.: 32011R0454

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2011
Frist returnering standardskjema: 23.06.2011
Dato returnert standardskjema: 13.04.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 177/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.10.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.10.2012

Lenker