Utslippstrinn for smalsporede traktorer

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/87/EU av 16. november 2011 om endring av direktiv 2000/25/EF når det gjelder iverksettelse av trinnvise utslippsbegrensninger for smalsporede traktorer...

Directive 2011/87/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directive 2000/25/EC as regards the application of emission stages for narrow-track tractors ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt 16. november 2011, og trer i kraft i EU 9. desember 2012.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 43/2012. Ikrafttredelse ble satt til 1. mai 2012. Rettsakten ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 11. april 2012, med ikrafttredelse satt til 1. mai 2012.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments - og rådsdirektiv 2011/87/EU endrer direktiv 2000/25/EF om avgassutslipp fra motorer  i jord- og skogbrukstraktorer. Direktiv 2000/25/EF ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitens beslutning nr. 10/2001 av 23. februar 2001. Formålet med direktiv 2000/25/EF er å sikre fri bevegelighet for jord- og skogbrukstraktorer og samtidig redusere de tillatte nivåer av utslipp fra traktormotorer for å beskytte  borgerne og miljøet som sådan.

Direktiv 2000/25/EF inneholder avgassgrenseverdier inndelt i trinn I til IV, med  ikrafttredelsesdatoer for de forskjellige trinnene. Trinn III B og trinn IV er de strengeste trinnene med de laveste grenseverdiene for utslipp. Det følger av direktivet at trinn III B og trinn IV trer i kraft hhv 1. januar 2010 og 1. januar 2013 ved typegodkjenning av motorer til traktorer. 

Direktiv 2011/87/EU endrer ikrafttredelsesdatoene for avgasstrinn III B og IV for smalsporede traktorer (traktorer i klasse T2, T4.1 og C2). For disse traktorklassene utsettes ikrafttredelsesdatoene for trinn III B og IV med tre år. Dette gjøres fordi Kommisjonen har kommet frem til at det per i dag ikke er teknisk mulig å oppfylle de strengere kravene i avgasstrinn III B og IV for smalsporede traktorer. Det følger av direktiv 2011/87/EU at Kommisjonen senest 31. desember 2014 skal vurdere tilgjengeligheten av nødvendig teknologi på nytt.

Merknader

EF-hjemmel

Direktiv 2011/87/EU er vedtatt med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte (TEUF), artikkel 114.

Gjeldende rett

Krav til avgass er regulert i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 25. Her er basisdirektiv 2000/25/EF implementert i § 25-24.

Norsk gjennomføring

Direktivet antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Direktivet vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Direktivet vil mest sannsynlig bli implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), § 25-24. 

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av direktivet.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/87/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/25/EF
Celexnr.: 32011L0087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2011
Frist returnering standardskjema: 04.01.2012
Dato returnert standardskjema: 18.01.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 043/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.02.2012
Høringsfrist: 10.04.2012
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.04.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2012

Lenker

Til toppen