Vet-Revisjon av landelister

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/674/EU av 12. oktober 2011 om endring av vedtak 2004/558/EF når det gjelder visse tyske regioners status som frie for infeksiøs bovin rhinotrakeitt...

Commission Implementing Decision of 12 October 2011 amending Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of certain administrative regions in Germany ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over land/regioner i EU som er innvilget fristatus mht. infeksiøs rhinotrakeitt (IBR) hos storfe, og som dermed omfattes av tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF. Tyskland har fått godkjent fristatus for tre nye regioner, og disse tilføyes listen i vedlegg II til vedtak 2004/558/EF.

Merknader

Rettsakten krever ikke endring i norsk regelverk. De aktuelle lande- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/674/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0674

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2011
Frist returnering standardskjema: 02.12.2011
Dato returnert standardskjema: 14.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen